Informationssäkerhetsincidenter är händelser som påverkar, eller kan komma att påverka, säkerheten för universitetets informationstillgångar negativt. En incident kan antingen bero på ett avsiktligt eller ett oavsiktligt agerande. Den gemensamma nämnaren är att informationssäkerheten hotas genom t.ex. obehörig åtkomst till information, olaglig hantering av data, felaktighet i information, obehörig förändring av information, driftavbrott eller brist på tillgång till information. Exempel på incidenter kan vara obehörigt eller oetiskt användande av information, dataintrång och skadlig kod (s.k. virus). Ytterligare exempel är förlorad information i pappersform, förlust av dator eller annan lagringsmedia.

Om en händelse inträffat som är eller kan bli en informationssäkerhetsincident ska du anmäla incidenten till informationssäkerhetsfunktionen