• Första gången du kommer in i en lokal – orientera dig i lokalen, kontrollera var nödutgångar och brandskyddsutrustning finns

  • När du lämnar ditt kontorsrum, stäng och lås alltid dörren

  • Kontrollera vem du släpper in i lokalerna, fråga personen vem han/hon söker

  • Lämna aldrig personliga tillhörigheter utan uppsikt

  • Passerkort och nycklar är personliga och får inte lånas ut.

  • Om du förlorar passerkort eller nycklar anmäl detta snarast till din chef

  • På Stockholms universitet råder noll-tolerans mot all brottslighet. Samtliga brott som begås ska polisanmälas till närmaste chef eller direkt till Fastighetsavdelningens säkerhetsansvariga

  • Har du frågor som rör säkerhet, ring:  08-16 22 16

 

Checklista vid allvarlig händelse

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.

 

Om de mot förmodan inte kan komma, ring: 

Nellie Grenius, säkerhetschef: 08-16 11 51

Thomas Hårberg, säkerhetsamordnare: 08-16 10 25 mobil: 070-316 25 51 eller Jan Ekström, säkerhetsamordnare: 08-16 35 45 mobil: 070-341 35 72

 

För annan hjälp under arbetstid ring: 08-16 22 16  

Efter arbetstid: 08-16 42 00 (08-15 42 00, reservnummer) direkt till Tempest Security, begär universitetsväktaren. På campus finns väktare dygnet runt. Kontakta även berörd institutions prefekt samt dokumentera tider, platser, åtgärder, vem du pratat med m.m.

 

Brott och hot anmäls till Thomas Hårberg, säkerhetsamordnare: 08-16 10 25 mobil: 070-316 25 51, thomas.harberg@su.se.

 

Störande student 

 

Om en student stör verksamheten har du som lärare rätt att be studenten att lämna salen. Vägrar studenten ring väktaren (08-16 22 16, om kvällstid 08-16 42 00). Det är bara polis och ordningsvakt som har rätt att fysiskt avlägsna en störande student. Om en student börjar ge sig på dig eller en annan student fysiskt har du givetvis rätt att försvara dig (nödvärnsrätt) men förhoppningsvis händer inte detta.

 

Om en situation uppstår där du ber en störande student att lämna salen, denne vägrar och det blir en ohållbar situation för alla inblandade i väntan på att vakt/polis kommer bör du istället avbryta lektionen för hela gruppen.

 

Dessa händelser ska anmälas till prefekten som i sin tur anmäler detta till disciplinnämnden för åtgärd. Prefekten är ansvarig för anställdas och studenters säkerhet. Han/hon har rätt att fatta beslut om en student ska avhysas från undervisningen och bestämma om vidare hantering av ärendet.

 

Vid behov kan du begära eskort på universitetsområdet direkt hos väktaren, denne följer dig då till bilen, bussen eller tunnelbanan.

 

Allvarlig händelse ute i fält

Vid akut behov av hjälp ring 112 – polis, ambulans, räddningstjänst.
 

Larma fältstationens föreståndare

Tovetorp                             Jan Alvar Lindencrona, tel: 08-164 138

Askö                                   Lena Kautsky, tel: 08-553 780 00

Tjärnö                                 Katarina Abrahamson, tel: 031-786 90 51

Tarfala                                Gunhild Rosqvist, tel: 079-229 34 04  eller 072-715 50 39

 

OBS! Alla studenter som deltar i övernattning ska ha fyllt i blanketten ”Fältvistelse” med uppgifter om kursledarens befogenhet att skicka hem studenter som upplevs som störande, samt frivillig information om nära anhörig och eventuell medicinering och sjukdom. 

 

Kontakta Studenthälsan

http://www.studenthalsanistockholm.se/om-shs