Säkerhets uppgift i arbetsmiljöfrågor är bland annat att samordna och ge råd och stöd inom området fysisk arbetsmiljö och skydd mot olyckor samt som verksamhetsstöd vid skyddsronder och för systematisk brandskydd.

Säkerhetsrelaterade skyddsfrågor beträffande teknisk arbetsmiljö handläggs av:
Jonas Danielsson SWECO, Brand och risk konsult, tel: 08-16 2216, e-post: jonas.danielsson@su.se.

Teknisk arbetsmiljö

En god teknisk arbetsmiljö innebär att studenter och anställda ska kunna vistas i lokaler som inte påverkar deras hälsa negativt. Fastställda normer för god arbetsmiljö ska följas, se Arbetsmiljölagen. För att säkerställa att arbetsplatsen uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter för god arbetsmiljö ska en skyddsrond genomföras minst en gång per år. Personal inom Fastighetsavdelningen kan ge råd och tips om hur man förebygger ohälsa och minimerar risken för arbetsskador genom sitt deltagande vid ronderna och vid konsultation i övrigt.
Incidenter och olyckor på arbetsplatsen ska dokumenteras både med text och gärna med bilder, se information