Fastighetsavdelningen handlägger alla försäkringsärenden som är relaterade till skadehändelser som egedomsförluster, följdskador, ansvarsskador och stulen eller förstörd konst. Maximala skadeersättningen per inträffad skada är:

  • Egedomsförluster 100 milj 
  • Följdskador 70 milj
  • Ansvarsskador 10 milj
  • Konst 280 milj
  • Utland 1 milj

Personskadeförsäkringar administreras via Peronalavdelningen och den egna institutionens, avdelningens eller enhetens interna rutiner.

Fordonsförsäkringar handläggs av institutionerna själva.

Försäkringskostnader

Universitetets verksamhetsförsäkringar administreras av Fastighetsavdelningen.

Önskar institutionerna utökat eller specialdesignat försäkringsskydd utöver de ordinarie försäkringarna, ex. försäkring av dyrbar utrustning vid utlandsvistelse förmedlas en direktkontakt till handläggaren för detta på Kammarkollegiet, för att utreda och utforma ett lämpligt försäkringsskydd för varje enskilt ärende.

Självrisker

Självrisken vid varje ny enskild skadehändelse är 1 prisbasbelopp.

Utlandsvistelse

Tjänsteman vid Stockholms universitet är vid utlandsvistelse i tjänsten försäkrad. Kontakta personalavdelningen för försäkringsbeviset. Beviset skall medföras under utlandsvistelsen.

Viktigt tillägg i verksamhetsförsäkringen


Skador på innehåll i frysar orsakade av temperaturstegring p g a brist eller avsaknad av larmsystem, ersätts inte förrän kartläggning och åtgärder vidtagits i skadeförebyggande syfte på samtliga frysar. Åtgärderna ska rapporteras till och godkännas av försäkrings-givaren.

Efterhand som rapporter med godkända åtgärder inkommit till Kammarkollegiet, omfattas innehållet i de frysar som godkänts återigen av skador orsakade av temperaturstegring.

Rådgivning och hjälp med information,samordning med försäkringsbolag och handläggning i försäkringsfrågor sköts av tf. säkerhetschef Thomas Hårberg thomas.harberg@su.se, tel: 08-16 10 25.