SU Innovation
SU Innovation- hjälper dig från idé till innovation!

Lärarundantaget ger dig rätten till dina uppfinningar

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller så tillvida du inte avtalat om något annat.

Lärarundantaget ger dig alltså en möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det ger dig även ett ansvar att finna vägar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, något som faktiskt är inskrivet i högskolelagen. Ett sätt att nyttiggöra forskningsresultat är genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du t.ex. ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat, att du identifierar potentiella användare och kunder samt ta fram en plan för hur du kan realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från idén. 

Innovationsfinansiering

Om du har idéer eller forskningsresultat som du tror kan utgöra vara grund för nya innovationer så kommer du ofta till en punkt då det finns behov av externa resurser för att komma vidare. Ibland finns det särskilda medel kopplade till forskningsprojekt för nyttiggörande eller för att utreda möjligheterna för hur resultaten kan få vidare spridning. Vad det gäller kommersiellt inriktade projekt så har Stockholms universitet finansiering från Almi och Vinnova för att hjälpa till med kommersiell valildering och verifiering av forskningsresultat och idéer. Sådant stöd inkluderar verifiering av marknad, teknik och team och också identifiering av finansieringsbehov, eventuell patentansökan eller annan skyddsåtgärd, juridiskt stöd och kontakt med samarbetspart eller kund.

Det finns även särkilda utlysningar från Svenska och utländska forskningsfinansiärer som är inriktade på att stödja innovationsutveckling eller samverkansprojekt mellan forskning och olika samhällsaktörer, t.ex. företag. Syftet med den typen av finansiering är just att resultat från akademin ska komma ut i samhället. 

Vill du veta mer om hur du söker medel för innovationsutveckling kontakta SU Innovation

Ett exempel på stöd berättar professor Pål Stenmark om här.

Att driva företag som anställd

Ett sätt att samverka med det omgivande samhället och att medverka till spridningen av resultat och kompetens är att vid sidan av sin anställning driva företag. Forskare och lärare vid universitet i Sverige har goda möjligheter att bedriva sådana s.k. FoU-bisysslor och något som universitetet uppmuntrar. Du behöver dock redovisa dina bisysslor och det finns det en del regler och riktlinjer som man bör följa och känna till. 

SU Innovation - universitetets innovationsstöd

Att finna rätt väg för nyttiggörande och tillämpningar är inte alltid så lätt och därför har SU utvecklat samlat innovationsstödsystem kallat SU Innovation. SU Innovation utgörs av Innovationskontoret, Inkubatorn och Holdingbolaget vid Stockholms universitet. Innovationskontoret är en funktion inom universitetsförvaltningen medan Inkubatorn och Holdingbolag är två företag som är nära knutna till universitetet.

Till SU Innovation kan du vända dig om du har frågor om nyttiggörande och om innovation mer generellt, t.ex. om du vill veta mer om t.ex. regler och riktlinjer eller om du behöver konkret hjälp att paketera, validera och verifiera din forskning.  Mer information och riktlinjer för innovationsstödprocessen vid SU hittar du i I SUs Regelbok.