Universitetets samverkan med omgivande samhälle kan ske på många olika sätt, allt ifrån partnerskap på lärosätesnivå ner till bilaterala avtal mellan enskilda forskare med egna samarbetspartners. En form med stor utvecklingspotential är tematisk samverkan i arenaform. I projektet Metodik för Utveckling av Samverkansarenor (MUSA) kommer det bland annat att undersökas närmre.

Genom att exempelvis lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom lärosätet och samtidigt lyssna av samhällets olika behov och utmaningar inom just det området, skapas det förutsättningar för en konstruktiv dialog och samarbete.

Projektet (MUSA) ska resultera i en konkret metodik som kommer att underlätta arbetet med att initiera och utveckla framtidens arenor för kunskapsutbyte. Det kommer att gynna kärnverksamheten och underlätta för lärosätena att fortsätta att vara en drivande kraft för utveckling av samhället.

De medverkande lärosätena kommer under projektets gång att testa metodiken genom att utveckla nya eller stärka redan befintliga arenor på respektive lärosäte.

Sex lärosäten från olika delar av Sverige deltar i projektet. De är:

Vad är en arena?

  • En arena samlar aktörer med intresse för, men olika synvinklar på ett visst område. Den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt.
  • Genom arenan kan akademin möta externa aktörer och vara en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.

  • Inom arenan kommer även projekt och andra tidsbegränsade initiativ att rymmas, liksom formaliserad och ickeformaliserad samverkan.
  • En arena lyfter forsknings- och utbildningsmiljöer inom lärosätet och kan samtidigt möta samhällets olika behov och utmaningar.

Vad kommer samverkansarenor bidra till?

  • Nya impulser och perspektiv – bidrar till förnyelse inom och samhällsrelevans av forskning.
  • Möta behov av kompetensförsörjning och utveckling – främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.
  • Kunskapsöverföring och gemensam problemlösning – samhällsutmaningar blir vetenskapligt intressanta frågeställningar.
  • Ökad samverkanskapacitet på lärosäten.

 

Vill du veta mer om hur en arena fungerar, eller har andra frågor, kontakta:

David Paulsson
Samverkansavdelningen
Telefon: 08-16 41 71
E-post: david.paulsson@su.se