Projektet SPETS syftar till att vidareutveckla metoder och kunskap om långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin. Projektet leds av fem lärosäten, Karolinska institutet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet som koordinerar arbetet, hela 16 lärosäten medverkar i projektets olika delar.

Ett strategiskt partnerskap innebär en kontinuerlig samverkan med samma partner, som stärker förutsättningarna för en djup kunskap om den andra partens verksamhet, skapar ett ömsesidigt förtroende och leder till olika former av samproduktion. Strukturerade långsiktiga strategiska partnerskap främjar samverkan i olika kontexter med såväl storföretag som små och medelstora företag samt offentlig och ideell verksamhet.

Strategiskt partnerskap kan bidra till ökad attraktionskraft

Forskningsfinansiärer förväntar sig allt oftare nyttiggörande av forskning, vilket på många sätt kan underlättas genom strategiska partnerskap. Även utbildningarna gynnas av strategiska partnerskap genom att partnerskapen minskar avstånden mellan studenter och framtida arbetsgivare. Strategiska partnerskap ska vara ömsesidigt värdeskapande, och har potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning. Strategiska partnerskap bidrar till ökad kännedom om pågående trender och drivkrafter i omvärlden.

Projektet SPETS ska bidra till att öka de medverkande lärosätenas förmåga att på ett strukturerat, målinriktat och kommunikativt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga, utvalda externa aktörer, vilket på sikt skapar högre kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Projektet ska bidra till

 • ökad kvalitet i etablerade och nya strategiska partnerskap
 • vidareutvecklade arbetssätt/metoder/verktyg
 • ökad medvetenhet om rollfördelning och framgångsfaktorer
 • intern och extern förankring
 • ömsesidigt långsiktigt lärande.

 

Dessa lärosäten ingår i projektet

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Kristianstad
 • Karolinska Institutet
 • Karlstads universitet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Sophiahemmet högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
   

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:

Ola Dagbro, Avdelningen för externa relationer, Linnéuniversitetet, e-post ola.dagbro@lnu.se