Aktuellt

Projektet har pågått i tre år och resultatet går nu att ta del av i Samsynwiki. Alla som vill följa hur det samlade samverkans-språket utvecklas och kanske vill vara med och påverka kan sedan december 2018 göra det. Det är bara att gå till samsynwiki.su.se. Projektet välkomnar all respons!

Bakgrund

Från 2018 och tre år framåt drivs ett flertal Vinnovafinansierade projekt som ska utveckla, pröva eller stödja olika samverkansaktiviteter och processer inom högskolesektorn. Ett av projekten är Samsyn, Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan.

”Samsyn” anspelar på syftet att bidra till en ökad förståelse för universitet och högskolors samverkan genom att ta fram en vägledande samverkansnomenklatur, en förklarande karta över olika samverkansbegrepp. När alla har tillgång till ett gemensamt språk stärks kommunikationen och därmed förståelsen för vad samverkan är och kan vara, både för universitet och högskolor och för externa samverkansparter. I förlängningen ökar det förutsättningarna för givande samarbeten!

Samsyn-projektet har valt en grundläggande princip: att involvera och ta tillvara flertalet intressenters tankar och bygga upp ett vägledande samverkansspråk som också kan leva vidare efter projekttiden.

Det är sex lärosäten som driver projektet:

  • Stockholms universitet (projektleder)
  • Malmö universitet
  • Chalmers tekniska högskola
  • Högskolan i Gävle
  • Linköpings universitet
  • Örebro universitet

Ytterligare en medverkande part är Wikimedia Sverige.

Den vägledande nomenklaturen mejslas fram

Det primära för projektet har varit att identifiera de mer väsentliga orden inom samverkansområdet. Begreppen har dels en kortare och mer allmängiltig definition och dels en mer beskrivande del där olika tillämpningar lyftas fram. På så sätt tas olika synsätt eller bakgrundshistorik tillvara och ger en bredare bild där så krävs. Wikin anger även referenser och förslag på ordets engelska motsvarighet.   

För att få till nyanserade och hållbara beskrivningar har texterna arbetats fram tillsammans med många olika parter, både inom högskolesektorn och brett bland samverkansparter inom allt från den idéburna sektorn till näringsliv. Projektet har också samarbetat särskilt med flera av övriga samverkansprojekt inom Vinnovas satsning.

Samsynwiki – både verktyg och resultat

Som struktur för projektet används en wiki-plattform. Projektet har tagit fram en egen Samsynwiki som har flera funktioner, både som arbetsverktyg och slutresultat. Så utöver de sex medverkande lärosätena är Wikimedia Sverige en sjunde part. De bidrar med särskild insikter i just wiki-arbete och hur man kan främja den fria kunskapen.

– Det var förlösande när vi insåg hur väl wiki-modellen möter projektets målsättningar! Det är fantastiskt att ha ett verktyg som så effektivt stödjer projektets arbete under gång och dessutom kan främja att resultatet sprids och blir levande, berättade projektledaren Charlotte Rossland under arbetets uppstartsfas.

Inledningsvis var wikin främst ett internt verktyg som gav projektet en struktur och en smidig plattform där nomenklaturen byggdes upp stegvis. Sedan 2020 är Samsynwiki helt publik, och alla kan både läsa och skriva direkt i den. Wikin är alltså ett utåtriktat forum för att presentera och tillgängliggöra resultatet, den framarbetade samverkansnomenklaturen. I Samsynwiki finns både begreppens beskrivningar och de som vill kan följa diskussioner som lett fram till begreppsdefinitionerna.

Det långsiktiga resultatet

Efter projekttiden förutsätts wikin också leva vidare i någon form som en nationell resurs - exakt hur och under vilket ägarskap utreds just nu. Förhoppningsvis kan den vägledande samverkansnomenklaturen för universitet och högskolor finnas kvar i ett samlat format och ständigt vidareutvecklas - precis som wiki-formatet är tänkt att göra.

En viktig del av projektet är också att sprida Samsynwiki som ett verktyg för alla som behöver göra sig förstådda i samverkansfrågor: forskare som skriver ansökningar, finansiärer som formulerar utlysningar med krav på samhällspåverkan, företag och myndigheter som önskar inleda samverkan med ett lärosäte, kommunikatörer, samverkans- och innovationsstödsfunktioner...

– En målsättning med projektet är stödja konstruktiva och pågående samtal om vad samverkan är och vad det kan åstadkomma i Sverige. Vi vill bidra till en dialog som utvecklar samverkan nationellt och som fortsätter långt efter projektets slut, säger Mats Danielson, ordförande i projektets styrgrupp.

Deltagare och kontakt

De sex deltagande lärosätena och deras styrgruppsrepresentanter:

Chalmers tekniska högskola, Anna Lundgren
Högskolan i Gävle, Joakim Helmbrant
Linköpings universitet, Jan Axelsson
Malmö universitet, Charlotte Ahlgren Moritz
Stockholms universitet (ordf.), Mats Danielson
Örebro universitet, Markus Klinton 

Wikimedia Sverige

Axel Pettersson
John Andersson

Projektledning, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet

Mats Danielson, styrgruppsordförande, rektorsråd för samverkan
Petra Norling, projektledare (20-07-01 - 20-12-31)

Har du frågor – eller kanske vill bidra och engagera dig i projektet? Kontakta oss gärna!

E-post: Samsyn@su.se

Petra Norling, projektledare: 08-164254, petra.norling@su.se