Aktuellt

Projektet har pågått i ett år och redan nu går det att se resultat i Samsynwikin. Alla som vill följa hur det samlade samverkans-språket utvecklas och kanske vill vara med och påverka kan sedan december 2018 göra det. Det är bara att gå till samsywiki.su.se . Projektet välkomnar all respons! Det mesta är fortfarande under utveckling, och ett tydligare och mer övergripande resultat kan komma framåt sommar eller höst 2019.

Bakgrund

Från 2018 och tre år framåt drivs ett flertal Vinnovafinansierade projekt som ska utveckla, pröva eller stödja olika samverkansaktiviteter och processer inom högskolesektorn. Ett av projekten är Samsyn, Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan.

”Samsyn” anspelar på syftet att bidra till en ökad förståelse för universitet och högskolors samverkan genom att ta fram en vägledande samverkansnomenklatur, en förklarande karta över olika samverkansbegrepp. När alla har tillgång till ett gemensamt språk stärks kommunikationen och därmed förståelsen för vad samverkan är och kan vara, både för universitet och högskolor och för externa samverkansparter. I förlängningen ökar det förutsättningarna för givande samarbeten!

Samsyn-projektet har valt en grundläggande princip: att involvera och ta tillvara flertalet intressenters tankar och bygga upp ett vägledande samverkansspråk som också kan leva vidare efter projekttiden.

Det är sju lärosäten som driver projektet:

  • Stockholms universitet (projektleder)
  • Malmö universitet
  • Chalmers tekniska högskola
  • Högskolan i Gävle
  • Linköpings universitet
  • Örebro universitet

Ytterligare en medverkande part är Wikimedia Sverige.

Den vägledande nomenklaturen mejslas fram

Det primära för projektet blir att identifiera de mer väsentliga orden inom samverkansområdet. Vi använder sedan en struktur där begreppen först får en kortare mer allmängiltig definition. För att ta tillvara på olika synsätt eller förklara bakgrunden till definitionen så kompletteras med en mer beskrivande del där olika tillämpningar lyftas fram. Vi anger referenser och tar fram förslag på ordets engelska motsvarighet.   

Bearbetningen av begreppen görs iterativt. Nya ord tillkommer och definitioner justeras längs vägen.

För att få till nyanserade och hållbara beskrivningar, så arbetas förslagen fram tillsammans med många olika parter, både inom högskolesektorn och brett bland samverkansparter inom allt från den idéburna sektorn till näringsliv.  Projektet kommer att samarbeta särskilt med flera av de samtidigt pågående samverkansprojekten inom Vinnovas satsning.

Samsyns wiki – både verktyg och resultat

Som ett bärande stöd för projektet används en wiki-plattform. Projektet bygger en egen Samsyn-wiki som har flera funktioner, både som arbetsverktyg och slutresultat. Så utöver de sex medverkande lärosätena är Wikimedia Sverige en sjunde part. De bidrar med särskild insikter i just wiki-arbete och hur man kan främja den fria kunskapen.

– Det var förlösande när vi insåg hur väl wiki-modellen möter projektets målsättningar! Det är fantastiskt att ha ett verktyg som så effektivt stödjer projektets arbete under gång och dessutom kan främja att resultatet sprids och blir levande, berättar projektledaren Charlotte Rossland.

Inledningsvis är wikin främst ett internt verktyg. Den ger projektet en struktur och en smidig plattform där nomenklaturen byggs upp stegvis. Längre fram i processen är planen att wikin blir helt publik, och alla, inte bara projektmedarbetare, kan både läsa och skriva direkt i wikin. Wikin blir då mer av ett utåtriktat fora för att presentera och tillgängliggöra resultatet, den framarbetade samverkansnomenklaturen. I Samsyns wiki finns både begreppens beskrivningar och de som vill kan följa diskussioner som lett fram till begreppsdefinitionerna.

Det långsiktiga resultatet

Efter projekttiden förutsätts wikin också leva vidare i någon form som en nationell resurs och det ska utredas under projektets gång. Då kan den vägledande samverkansnomenklaturen för universitet och högskolor finnas kvar i ett samlat format och möjligen vidareutvecklas.

Dessutom har projektet målsättningen att få ut artiklar på Wikipedia. Där blir resultatet helt publikt och högskolesektorns samverkan synliggörs på en av världens mest besökta webbplatser. Den genomarbetade begreppsapparaten aktiveras och blir sedan kommenterad och uppdaterad enlig gängse regler. Det blir ett levande resultat som håller och kan utvecklas över tid.

En viktig del av projektet är också att sprida det vägledande samverkansspråket genom olika informations- och utbildnings-insatser. Projektet kommer att identifiera målgrupper och former i samråd med de involverade parterna, bland annat de andra pågående projekten.

– En målsättning med projektet är stödja konstruktiva och pågående samtal om vad samverkan är och vad det kan åstadkomma i Sverige. Vi vill bidra till en dialog som utvecklar samverkan nationellt och som fortsätter långt efter projektets slut, säger Per-Arne Wikström, ordförande i projektets styrgrupp.

Deltagare och kontakt

De sju deltagande lärosätena och deras styrgruppsrepresentanter:

Chalmers tekniska högskola, Anna Lundgren
Högskolan i Gävle, Joakim Helmbrant
Linköpings universitet, Jan Axelsson
Malmö universitet, Charlotte Ahlgren Moritz
Stockholms universitet (ordf.), Per-Arne Wikström
Stockholms universitet, Mats Danielson
Örebro universitet, Markus Klinton 

Wikimedia Sverige

Axel Pettersson
John Andersson

Projektledning, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet

Per-Arne Wikström, styrgruppsordförande, sektionschef
Charlotte Rossland, projektledare, samverkanskoordinator
Karin Grelz, projektkoordinator, samverkanskoordinator

Har du frågor – eller kanske vill bidra och engagera dig i projektet? Kontakta oss gärna!

E-post: Samsyn@su.se

Charlotte Rossland, projektledare: 08-1207 67 55, charlotte.rossland@su.se
Karin Grelz, projektkoordinator: karin.grelz@su.se