Vilka verktyg för samverkansfinansiering finns idag?

Projektgruppen kartlägger och utvärderar de samfinansieringsverktyg som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas? Projektet kommer förutom kartläggning och analys även innefa skarpa tester av olika samfinansieringsverktyg.

Ny omgång samverkanscheckar till hösten

För Stockholms universitets del kommer det initialt att handla om att utvärdera den pilotsatsning på samverkanscheckar som Samverkansavdelningen har drivit sedan hösten 2016. Erfarenheter och konkreta resultat av dessa jämförs med liknande projekt vid andra lärosäten och matchas mot de behov som speglats i ansökningarna. Alla dessa faktorer vägs samman och lägger grunden för en ny utlysning av samverkanscheckar, där idéer, verktyg och processer kan testas och utvärderas.

SAFIR har fem övergripande mål:

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av "rätt" idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

SAFIR projektleds av Uppsala universitet. Förutom SU deltar även Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet.

 

Kontaktperson på Stockholms universitet

Petra Norling, projektledare, e-post petra.norling@su.se,  telefon 08-16 42 54