Utgångspunkten för Skön-projektet är antagandet att samverkan stärker kvaliteten i forskning och utbildning och främjar universitet och högskolors bidrag till samhällsutvecklingen. En första uppgift inom projektet – som till stora delar är uppbyggt kring erfarenhetsutbyte mellan de tio inblandade lärosätena – blir att inventera hur och i vilken mån samverkan med externa parter befordras i nuvarande kvalitetssystem.

I nästa steg ska projektet utveckla verktyg för att värdera och tydliggöra effekter och resultat av samverkan. Dessa verktyg ska senare kunna användas i lärosätenas arbete med att utveckla robusta och heltäckande kvalitetssystem som utöver att främja kvalitet i forskning och utbildning också befordrar nyttiggörande genom samverkan.
 

Förväntade resultat av de olika delprojekten

En sammanställning av samverkansdimensionen i lärosätenas nuvarande kvalitetssystem.
En terminologi som kan användas som utgångspunkt för utveckling av samverkansaspekten i kvalitetssystemen.
En undersökning av fallstudier som verktyg för kvalitetsbedömning av samverkan och nyttiggörande samt rekommendationer för fortsatt arbete med modellen.
En internationell jämförelse som kan användas för benchmarking.
 

Deltagande lärosäten

Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Karlstad universitet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola

(Utöver dessa tio följs projektet aktivt av ytterligare sju lärosäten.)

Styrgrupp

Mats Danielson, Stockholms universitet

Margareta Friman, Karlstad universitet

Jan-Olov Höög, Karolinska institutet

Fredrika Lagergren-Wallin, Göteborgs universitet

Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet

Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet

Thomas Wahl, Mälardalens högskola

Peter Värbrand, Linköpings universitet

Annika Stensson Trigell, Kungliga tekniska högskolan

 

Projektledare (LiU)

Jan Axelsson, e-post jan.axelsson@liu.se, tel 013-282556

 

Kontaktpersoner vid SU

Charlotte Rossland, e-post charlotte.rossland@su.se, tel 08-120 767 55

Karin Grelz, e-post karin.grelz@su.se, tel 08-120 765 01