Samverkan har visat sig vara ett viktigt medel för att kunna höja både kvalitet och relevans inom forskning och utbildning. Utlysningen från Vinnova utgick från olika områden som universitet och högskolor själva föreslagit i dialog med varandra och tillsammans med Vinnova. Samarbetet mellan de olika lärosätena och med det omgivande samhället kommer att främja erfarenhetsutbyte, inspirera med goda exempel och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Projekten startade i början av 2018 och avslutas i december år 2020. Stockholms universitet har deltagit  i totalt sju olika projekt (fr.o.m. 2020-06-30 tre) och ansvarar för två av dessa. 

De två projekt som Stockholms universitet ansvarar för heter Metodik för utveckling av samverkansarenor (Musa) och Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan (Samsyn).

Samtliga K3-projekt syftar till att utveckla högskolesamverkan i Sverige både utifrån ett kapacitets- och ett kvalitetsperspektiv. De medel som Stockholms universitet har beviljats kommer alltså komma kärnverksamheten till gagn i form av bättre förutsättningar, metoder och verktyg för samverkan. Det är därför avgörande för ett positivt resultat att representanter från kärnverksamheten deltar i arbetet på olika sätt.

Projekten, som är externt finansierade av Vinnova, kommer att ge ökade förutsättningarna för att Stockholms universitet även framöver ska kunna bibehålla och öka sin attraktionskraft som lärosäte.

Läs mer om samtliga K3-projekt och vilka resultat de tar fram här.

Fakta om projekten

Stockholms universitet projektleder:

  • Metodik för utveckling av samverkansarenor (Musa)
  • Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan (Samsyn).

Stockholms universitet deltar i:

  • Samverkansfinansiering – rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande (Safir)

Projektdeltagande som avvecklats innan projekttidens slut:

  • Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets)
  • Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans-och samhällsansvar i lärosätena (IMP)
  • Metoder relevansbedömning av utbildningar (Merut)
  • Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (Skön)

 

För mer info om SU:s medverkan i K3-projekten: Petra Norling, petra.norling@su.se