Ansvarar för institutionerna

  • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kulturgeografiska institutionen
  • Socialantropologiska institutionen
  • Specialpedagogiska institutionen
  • Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

E-post: lowe.borjeson@humangeo.su.se

Telefon: 08-16 48 48

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Alla forskare och lärare vid de institutioner jag ansvarar för är välkomna att diskutera såväl konkreta projekt som allmänna frågor kring samverkan. Det kan handla om kontakter med arbetsplatser för praktik eller studiebesök, hjälp att hitta avtalsmallar eller rådgivning inför en samverkanscheckansökan. Till min hjälp har jag både resurser vid Samverkansavdelningen och den samlade kunskapen i det lokala koordinatorsnätverket.

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Det som främst lockade mig var nog den kritiska diskussion som finns inom samhällsvetenskapen om förhållandet mellan oberoende forskning och ökade satsningar på samverkan. Utöver samtal och råd angående konkreta samverkansprojekt, så är det en fråga jag är intresserad av att fånga upp i min dialog med de institutioner jag har ansvar för. Som forskare och handledare har jag erfarenhet från samverkan med näringsliv, offentlig förvaltning, intresseorganisationer och allmänhet, rörande frågor om miljö- och utveckling.

Vad jobbar du med just nu?

Jag är huvudlärare i kulturgeografi och undervisar på alla nivåer, samt handleder doktorander. Jag har under året (2017) deltagit i en kurs om pedagogiskt ledarskap som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning på SU. Min forskning berör tvärvetenskapliga frågor om landskap och miljö, med fokus på jordbrukslandskap i afrikanska länder. Frågor som berör utveckling av bevattningsjordbruk i Tanzania är t ex något som jag och kollegor arbetar med.