Rektorsrådet för samverkan

Rektorsrådet för samverkan är akademins och kärnverksamhetens föreståndare i samverkansfrågor. Rektorsrådets uppdrag består främst av att ansvara för att bygga upp strukturer och mekanismer så att kärnverksamheten kan ta tillvara sina intressen inom samverkan. Rektorsrådet arbetar även för att universitetet ska stärka sina positioner inom området. Uppdraget som rektorsråd för samverkan innehas sedan 2014 av Mats Danielson.

Samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI)

Samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI) är ett rådgivande och beredande organ till rektor. Gruppen har som uppgift att vara en aktiv brygga mellan ledning, förvaltning och kärnverksamhet i samverkansfrågor.

SOSI:s uppdrag består av tre delar:

  1. att samordna universitetets engagemang i såväl externt som internt initierade samverkansorgan där Stockholms universitet deltar som lärosäte och myndighet
  2. att främja universitetets förutsättningar och beredskap att vara en aktiv, initierad och efterfrågad aktör i samverkan kring innovations och utvecklingsfrågor
  3. att initiera och främja internt kunskapsutbyte i samverkansfrågor inom universitetet

Samordningsgruppens ledamöter

Områdesnämndernas samverkansberedningar

På områdesnivå finns samverkansberedningarna som är områdesnämndernas beredningsgrupper för samverkansfrågor. Beredningarna har i korthet till uppgift att bereda samverkansrelaterade ärenden, utarbeta förslag på hur samverkan ska bedrivas inom respektive område och vara områdenas kontaktorgan mot Samverkansavdelningen.

Universitetets verksamhetsstöd för samverkan

På Stockholms universitet finns ett antal funktioner som kan ge dig stöd i frågor kring samverkan med det omgivande samhället. På sidan Stödfunktioner för samverkan kan du läsa om hur stödet är organiserat.