Rektorsrådet för samverkan

Rektorsrådet för samverkan är akademins och kärnverksamhetens föreståndare i samverkansfrågor. Rektorsrådets uppdrag består främst av att ansvara för att bygga upp strukturer och mekanismer så att kärnverksamheten kan ta tillvara sina intressen inom samverkan. Rektorsrådet arbetar även för att universitetet ska stärka sina positioner inom området. Uppdraget som rektorsråd för samverkan innehas sedan 2014 av Mats Danielson.

Rektorsrådet för strategiska partnerskap

Rektorsrådet har till övergripande uppgift att bistå rektor i den strategiska och operativa ledningen av universitetets arbete med strategiska partnerskap. Uppdraget innebär att bidra till universitetets utveckling genom att stödja etableringen av nya strategiska partnerskap i projekt som prioriterats av rektor. I uppdraget ingår också att stödja befintliga partnerskap för att utveckla dem och förnya avtal.

Med strategiska partnerskap avses mer omfattande samarbeten mellan Stockholms universitet och externa aktörer i privat och offentlig sektor, nationellt och internationellt. Med privat sektor avses individer, stiftelser och företag. Även samarbeten med ideella organisationer förekommer. Dessa samarbeten ska vara av ömsesidig betydelse och medföra finansiella och kvalitativa bidrag av väsentlig omfattning till universitetets kärnverksamhet. Strategiska partnerskap utgör en del av universitetets arbete med samverkansuppgiften. Professor Johan Kleman har sedan 2013 uppdraget som Rektorsrådet för strategiska partnerskap.

Samordningsgruppen för innovationsfrågor (SOI)

Samordningsgruppen för innovationsfrågor (SOI) har som uppgift att vara en aktiv brygga mellan ledning, förvaltning och kärnverksamhet i innovationsfrågor.

SOI:s uppdrag består av tre delar:

  1. att samordna universitetets engagemang i såväl externt som internt initierade innovationssorgan där Stockholms universitet deltar som lärosäte och myndighet
  2. att främja universitetets förutsättningar och beredskap att vara en aktiv, initierad och efterfrågad aktör i samverkan kring innovations- och utvecklingsfrågor
  3. att initiera och främja internt kunskapsutbyte i innovationsfrågor inom universitetet
Sammankallande för SOI är rektorsrådet för samverkan, Mats Danielson.

Områdesnämndernas samverkansberedningar

På områdesnivå finns samverkansberedningarna som är områdesnämndernas beredningsgrupper för samverkansfrågor. Beredningarna har i korthet till uppgift att bereda samverkansrelaterade ärenden, utarbeta förslag på hur samverkan ska bedrivas inom respektive område och vara områdenas kontaktorgan mot Samverkansavdelningen.

Universitetets verksamhetsstöd för samverkan

På Stockholms universitet finns ett antal funktioner som kan ge dig stöd i frågor kring samverkan med det omgivande samhället. På sidan Stödfunktioner för samverkan kan du läsa om hur stödet är organiserat.