Stockholms universitet har i sina strategier för 2015–2018 ambitionen att aktivt samverka på bred front i samhället. Samtidigt har Vinnova, Verket för innovationssystem, regeringens uppdrag att ta fram en modell för fördelning av forskningsmedel baserad på hur väl samverkan med det omgivande samhället fungerar vid Sveriges universitet och högskolor. Särskilda medel har lysts ut för att utveckla samverkansarbetet på respektive lärosäte. I en av dessa utlysningar fick Stockholms universitet finansiering för att utveckla en stödstruktur som involverar ledning, centrala funktioner och institutioner. Utifrån detta har rektor gett Samverkansavdelningen i uppdrag att starta och driva ett pilotprojekt med lokala samverkanskoordinatorer, ”LSK”, placerade i kärnverksamheten.

Del av universitetets samverkansstöd

Den 1 september 2015 började tio (numera 13) samverkanskoordinatorer sina uppdrag, som utgör 20 procent av heltid. De arbetar på sektionsnivå eller, där sektioner saknas, med grupper av institutioner (se nedan). Samverkanskoordinatorerna är en del av universitetets totala samverkansstöd och en viktig resurs för såväl universitetets som områdenas samverkansutveckling. De följer de samverkansprojekt som bedrivs vid institutionerna, identifierar framgångsfaktorer respektive hinder, agerar bollplank för lärare och forskare och hjälper till att skapa möjligheter till nya projekt där sådana saknas. Till sin hjälp har koordinatorerna i sin tur de centrala samverkanskoordinatorerna vid Sektionen för externa relationer på Samverkansavdelningen.

Modellen är delvis inspirerad av alumnarbetet, där nästan varje institution idag har en utsedd alumnansvarig som samarbetar med alumnkoordinatorn. En skillnad är att de konkreta arbetsuppgifterna för samverkanskoordinatorerna skiftar beroende på institutionernas olika behov och prioriteringar.

Förlängt pilotprojekt

Pilotprojektet gällde ursprungligen fyra terminer med efterföljande utvärdering, men är nu förlängt t.o.m. december 2018. Efter utvärdering och eventuella justeringar kan modellen komma att permanentas. Uppdraget som lokal samverkanskoordinator jämförs meritmässigt med studierektorsuppdrag. Kontaktpersoner för projektet vid Sektionen för externa relationer är Petra Norling, petra.norling@su.se, och Ulrika Drougge, ulrika.drougge@su.se

Koordinatorer vid alla fakulteter

De lokala samverkanskoordinatorerna och deras ansvarsområden:

Humanistisk fakultet

Samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet

Naturvetenskaplig fakultet