For information in English, please see documents below or contact us.

Utlysningen sker inom ramen för det nationella Vinnovafinansierade projektet Safir (Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modeller för ökat nyttiggörande) och omfattar totalt 1 050 000 kronor under perioden november 2018 - juni 2020. Många har utnyttjat möjligheten att söka "såddpengar" för sina samverkansidéer och totalt har medel till 14 större och nio små projekt hittills beviljats. Det finns fortfarande möjlighet att söka de mindre eventcheckarna.

Bakgrund och syfte

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015, det arbete som de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, samt inte minst pilotsatsningen på samverkanscheckar 2016-2018, har det blivit tydligt att det finns ett behov av ekonomiskt stöd för att starta eller fördjupa ömsesidig samverkan med externa parter i det omgivande samhället. Med ömsesidig samverkan avses aktiviteter som tillför ett mervärde, exempelvis högre kvalitet eller större relevans, både för den akademiska och den externa partens verksamhet. Ömsesidigheten är ett nyckelkriterium vid bedömning.

Stockholms universitet har som ambition att bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, vilket harmonierar med projektet Safirs övergripande mål att testa och verifiera former för samverkansfinansiering som möter samhällsutmaningar och bidrar till nyttiggörande. Sökande ombedes därför ange vilket eller vilka av de globala målen som det planerade projektet kan bidra till att lösa.

Vem kan söka projektmedel?

Sökanden ska vara forskare eller lärare och tillsvidareanställd inom SU:s kärnverksamhet.

Vad kan projektmedlen användas till?

Exempel på aktiviteter kan vara att arrangera uppstarts- eller sonderande möten, match-making eller andra kontaktskapande event, o.dyl. Medel ges ej till utförande av rena forsknings- eller undervisningsuppgifter, även om resultaten i sig bidrar till samhällsnytta. Medel ges företrädesvis till kostnader på SU-sidan. Den samverkande parten förutsätts till största delen täcka sina egna kostnader.

 

Eventcheckar

Eventcheckar (medel för omkostnader vid organisation av möten som syftar till ny eller utvecklad samverkan inom forskning, utbildning eller samhällsutveckling)

  • Max 10 000 kr för skäliga externa omkostnader (lokalhyra, catering, resekostnader för SU-personal eller inbjuden expert, ej lönemedel).
  • Ansökningar lämnas in och behandlas löpande, dock längst t.o.m. mars 2020. Beviljade projekt måste vara avslutade och avrapporterade senast 31 maj 2020.

 

Bedömning och prioritering av ansökningar

För att bedöma projektens samverkanspotential granskas syfte, ömsesidighet och mervärde för båda parter. Dessutom ska sökande redogöra för projeketes genomförbarhet, potential för uppskalning/spridning samt vilka samhällsutmaningar som adresseras (se nedan). Stor vikt läggs vid projektets ömsesidiga mervärde och kvalitetshöjning för båda parter. Ansökan ska innehålla följande information:

  • Beskrivning av det ömsesidiga mervärdet för akademisk respektive extern part. Hur bidrar projektet till att öka kvaliteten i forskning eller utbildning?
  • Hur kompletterar aktiviteterna i projektet sökandens ordinarie arbetsuppgifter som forskare/lärare? Samverkanscheck beviljas ej för verksamhet som kan anses ingå i sökandes ordinarie tjänst.
  • Vilka samhällsutmaningar, uttryckta som de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (www.globalamalen.se) kan projektet bidra till att lösa?
  • Projektbeskrivning med tydligt beskrivet syfte och upplägg, ev. en tidsplan samt en budget med tydligt specificerade poster.
  • Redogörelse för projektets långsiktighet, dvs hur samarbetet/resultatet kan fortleva efter projekttidens slut, antingen för egen kraft eller med annan säkrad finansiering.
  • Beviljade projekt måste kunna vara avslutade i april/maj 2020 och slutrapportering klar senast 31 maj 2020.
  • Intresserade ombedes kontakta Samverkansavdelningen för ett inledande obligatoriskt rådgivningsmöte innan ansökan påbörjas. Ansökan som inte föregåtts av ett sådant möte kommer inte att behandlas. Kontaktuppgifter nedan.

För mer information och eventuell mötesbokning, kontakta Samverkansavdelningen på samverkansstod@su.se eller projektansvariga.

 

Kontaktpersoner för Safir vid Stockholms universitet:

Petra Norling, telefon 08-16 42 54

David Paulson, telefon 08-16 41 71