For information in English, please see documents below or contact samverkansstod@su.se.

Denna utlysning sker inom ramen för det nationella Vinnovafinansierade projektet Safir (Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modeller för ökat nyttiggörande). Utlysningen omfattar totalt 1 050 000 kronor under perioden november 2018 - juni 2020.

Bakgrund och syfte

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015, det arbete som de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, samt inte minst pilotsatsningen på samverkanscheckar 2016-2018, har det blivit tydligt att det finns ett behov av ekonomiskt stöd för att starta eller fördjupa ömsesidig samverkan med externa parter i det omgivande samhället. Med ömsesidig samverkan avses aktiviteter som tillför ett mervärde, exempelvis högre kvalitet eller större relevans, både för den akademiska och den externa partens verksamhet. Ömsesidigheten är ett nyckelkriterium vid bedömning.

Stockholms universitet har som ambition att bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, vilket harmonierar med projektet Safirs övergripande mål att testa och verifiera former för samverkansfinansiering som möter samhällsutmaningar och bidrar till nyttiggörande. Sökande ombedes därför ange vilket eller vilka av de globala målen som det planerade projektet kan bidra till att lösa.

Två typer av checkar kan sökas

Eventcheckar (medel för omkostnader vid organisation av möten som syftar till ny eller utvecklad samverkan inom forskning, utbildning eller samhällsutveckling)

 • Max 10 000 kr för skäliga externa omkostnader (lokalhyra, catering, resekostnader för SU-personal eller inbjuden expert, ej lönemedel).
 • Ansökningar lämnas in och behandlas löpande, dock längst t.o.m. mars 2020. Beviljade projekt måste vara avslutade och avrapporterade senast 31 maj 2020.

Tvåstegsprojekt (mer omfattande projekt med en test- eller uppstartsfas följd av utveckling eller fördjupning)

 • Max 100 000 kr/projekt, varav max 50 % (av det sökta beloppet OBS!) kan gå till lön (inkl. LKP, ingen OH beviljas)
 • Ansökan ska inkludera en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska vara på max 4 A4-sidor (se instruktion i separat ansökningsblankett).
 • För utbetalning av medel för Fas 2 krävs godkänd avrapportering av Fas 1.
 • Ansökningar lämnas in och bedöms vid 2 tillfällen under VT2019: 15 januari och 3 maj. Besked om medelstilldelning lämnas senast 1 februari respektive 17 maj.

Kriterier som ansökningar till båda typerna av checkar ska uppfylla:

 • Beskrivning av det ömsesidiga mervärdet för akademisk respektive extern part. Hur bidrar projektet till att öka kvaliteten i forskning eller utbildning?
 • Samverkanscheck beviljas ej för verksamhet som kan anses ingå i sökandes ordinarie tjänst. Hur kompletterar aktiviteterna i projektet sökandens ordinarie arbetsuppgifter som forskare/lärare?
 • Vilka samhällsutmaningar, uttryckta som de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (www.globalamalen.se) kan projektet bidra till att lösa?
 • Beviljade projekt måste vara avslutade i april/maj 2020 och slutrapportering klar senast 31 maj 2020.
 • Intresserade ombedes kontakta Samverkansavdelningen för ett inledande obligatoriskt rådgivningsmöte innan ansökan påbörjas.

För mer information och eventuell mötesbokning, kontakta Samverkansavdelningen på samverkansstod@su.se eller projektansvariga.

 

Information in English will be available soon - please contact us for details.

 

Projektansvariga för Safir vid Stockholms universitet:
Petra Norling, petra.norling@su.se
Pierre Bodin, pierre.bodin@su.se