Bakgrund

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015 och det arbete som de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, har det blivit tydligt att det finns ett behov av smörjmedel för att kunna starta upp nya samarbeten. Det är ömsesidiga samarbeten med externa parter i det omgivande samhället som efterfrågas, framför allt nya projekt, men även utveckling och förbättring av befintliga. Genom deltagande i Vinnovas pilot för självvärdering av samverkan har universitetet fått tillgång till medel som ska användas för att utveckla samverkan. Dessa har ställts verksamheten till förfogande i form av samverkanscheckar sedan september 2016 och avslutas nu i och med en sista ansökningsomgång 15 april.

– Vi får ofta höra talas om projektidéer som aldrig blir av då det saknas medel till t ex ett potentiellt samverkansprojekt, ett kontaktskapande evenemang eller andra förhållandevis små insatser, som inte faller inom ramen för regelmässig utbildnings- eller forskningsfinansiering, säger Eva Klasson-Wehler, samverkansstrateg vid Samverkansavdelningen.
– Samverkanscheckar är ett verktyg som fungerat väl vid andra lärosäten och som vi nu har möjligheten att prova här.

Utlysningens syfte

Samverkanscheckarna ska underlätta utveckling av projekt som syftar till att skapa ny eller förbättra existerande ömsesidig samverkan med en extern part. Ömsesidigheten är ett nyckelkriterium vid bedömningen av ansökningar. Utlysningen, i normalfallet på belopp upp till 50 000 kronor (i undantagsfall upp till 100 000 kronor) per ansökan, omfattar initialt minst 1,6 miljoner kronor under prövoperioden. Sista ansökningsdatum är nu satt till 15 april 2018, därefter kommer pilotprojektet att utvärderas.

Intresserade ska som ett första steg ta kontakt med Sektionen för externa relationer för diskussion om huruvida en samverkanscheck kan vara en lämplig stödform för projektidén. Detta inledande rådgivningsmöte är obligatoriskt för att ansökan ska behandlas.

Beslut om fördelning av medel fattas av de lokala samverkanskoordinatorerna för belopp upp till 10 000 kronor och av samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI) för belopp därutöver.

Inlämningsdatum 15 april. Kontakta Petra Norling om du är intresserad av att söka en samverkanscheck i vår!

ör mer information, se bifogade dokument eller kontakta samverkansstod@su.se, alternativt din lokala samverkanskoordinator, lista över dessa koordinatorer.