Bakgrund

Genom den kartläggning av samverkan som genomfördes vårterminen 2015 och det arbete som de lokala samverkanskoordinatorerna genomfört sedan dess, har det blivit tydligt att det finns ett behov av smörjmedel för att kunna starta upp nya samarbeten. Det är ömsesidiga samarbeten med externa parter i det omgivande samhället som efterfrågas, framför allt nya projekt, men även utveckling och förbättring av befintliga. Genom deltagande i Vinnovas pilot för självvärdering av samverkan har universitetet fått tillgång till medel som ska användas för att utveckla samverkan. Dessa ställs nu verksamheten till förfogande i form av samverkanscheckar.

– Vi får ofta höra talas om projektidéer som aldrig blir av då det saknas medel till t ex ett potentiellt samverkansprojekt, ett kontaktskapande evenemang eller andra förhållandevis små insatser, som inte faller inom ramen för regelmässig utbildnings- eller forskningsfinansiering, säger Eva Klasson-Wehler, samverkansstrateg vid Samverkansavdelningen.
– Samverkanscheckar är ett verktyg som fungerat väl vid andra lärosäten och som vi nu har möjligheten att prova här.

Utlysningens syfte

Samverkanscheckarna ska underlätta utveckling av projekt som syftar till att skapa ny eller förbättra existerande ömsesidig samverkan med en extern part. Ömsesidigheten är ett nyckelkriterium vid bedömningen av ansökningar. Utlysningen, i normalfallet på belopp upp till 50 000 kronor (i undantagsfall upp till 100 000 kronor) per ansökan, omfattar initialt minst 1,6 miljoner kronor under prövoperioden, vilken varar tills medlen tagit slut eller upp till max två år.

Ansökningar behandlas minst tre gånger per termin. Intresserade ska som ett första steg ta kontakt med Sektionen för externa relationer för diskussion om huruvida en samverkanscheck kan vara en lämplig stödform för projektidén. Detta inledande rådgivningsmöte är obligatoriskt för att ansökan ska behandlas.

Beslut om fördelning av medel fattas av de lokala samverkanskoordinatorerna för belopp upp till 10 000 kronor och av samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor (SOSI) för belopp därutöver.

Inlämningsdatum för ansökningar våren 2018 är inte spikade eftersom nya fakultetsledningar innebär nya ledamöter i SOSI och beredningsgruppen. Tillsvidare gäller nedanstående preliminära inlämningstider. Kontakta Petra Norling om du är intresserad av att söka en samverkanscheck i vår!

  • Mitten av februari
  • Slutet av mars
  • Början av maj

För mer information, se bifogade dokument eller kontakta samverkansstod@su.se, alternativt din lokala samverkanskoordinator, lista över dessa koordinatorer.