Fem skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. Priset får de fem lärarna för att de främjar lärande genom framstående pedagogiska insatser, för att de har ett erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt har visat på en betydande undervisningsskicklighet.

Illustration: Sara-Maria
Illustration: Sara-Maria

Det är studenter och medarbetare som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör uppskattade pedagogiska insatser. Till priset nominerades i år 259 lärare vid 44 institutioner.

Årets lärare får en prissumma på 50 000 kronor var, som ska ge lärarna möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionerna där lärarna är verksamma. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor vid promotionshögtiden.

 

Pristagare och motiveringar

“Hon visar oss möjliga framtidskarriärer.”

Katarina Fast Lappalainen vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare för sitt professionella förhållningssätt till lärarrollen där hon fungerar både som mentor och förebild. Katarina pratar med studenterna på ett sätt som gör att de känner att hon är genuint intresserad av att hjälpa dem att lära sig och att utvecklas inför framtiden. Hon arbetar alltid med att höja kvaliteten på den kurs hon undervisar både pedagogiskt och innehållsmässigt, något som intygas både av studenter och kollegor. Hon länkar också undervisningen på ett effektivt sätt till aktuella händelser både i Sverige och internationellt. Katarina bidrar också till att utveckla undervisningen vid hela institutionen, genom att engagera sig i pedagogiska utvecklingsprojekt och involvera mer juniora kollegor i ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom arbete i lärarlag.

”Han uppmuntrar oss att tänka mycket själva.”

John Fitzpatrick vid Zoologiska institutionen utses till Årets lärare för sin förmåga att engagera alla studenter, både i föreläsningar och i de uppgifter som kursen innehåller där han undervisar. Hans undervisning präglas av mycket interaktiva delar där man får delta i diskussioner som täcker många olika områden, vilket leder till att alla studenter engageras. Interaktionen innebär att studenternas synpunkter och intressen kan vävas in som en del i undervisningen och uppgifterna i kursen kan därför passa allas intresseområden. John beskrivs som positiv, inkännande och förstående i sitt sätt att ta del av det som diskuteras, något som medför känslan av att vara sedd och att befinna sig i en trygg studiemiljö.

”Lyckas undervisa svåra ämnen på ett lätt sätt.”

Olov Karlsson vid Institutionen för data- och systemvetenskap utses till Årets lärare för sitt sätt att anpassa undervisningen till studenternas lärande, där han hjälper dem skapa struktur i sina studier och en studietakt som minskar stressen och ökar intresset för att lära. Olov skapar en studiemiljö och kultur som uppmuntrar till diskussion och genererar en känsla av sammanhang hos dem som deltar i hans undervisning. Detta gör han bland annat genom att ge studenterna kreativa uppgifter som lämnar utrymme för tolkning och egna lösningar samtidigt som de är uppbyggande och undervisande. Hans interaktiva arbetssätt uppmuntrar studenterna att delta och testa saker tillsammans, med stor passion både för ämne och lärande, vilket smittar av sig. Detta leder till att studenterna upplever att de lättare kan fokusera och lära sig mer på djupet. Studenterna ser att Olov ständigt arbetar med att förbättra och utveckla sin undervisning för att på bästa sätt lära dem, inte enbart till nästa kursomgång, utan även under pågående kurs.

”Hon gör varje föreläsning till ett filmiskt äventyr.”

Lena Sjögren vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur utses till Årets lärare för sitt engagemang och sin förmåga att göra undervisningen lustfylld för sina studenter. Under pandemin arbetade Lena både med sin egen undervisning med videoföreläsningar, och med institutionens utveckling av användningen av lärplattformen Athena. Hennes sätt att undervisa ger nedslag i händelser för tvåtusen år sedan på ett sätt som studenterna beskriver som en ”mäktig upplevelse”. Hon lyckas ge struktur åt historiskt röriga skeden och underlättar därmed studenternas lärande och ger en röd tråd i deras förståelse. Dessutom lyckas Lena få studenterna att både tänka självständigt och använda sitt eget källkritiska förhållningssätt. Lena har verkligen en passion för både ämne och lärande!

”Han använder den pedagogik och didaktik han undervisar om.”

Oliver Smith vid Institutionen för ämnesdidaktik utses till Årets lärare för sitt sätt att verkligen tillämpa det han undervisar om. Litteraturen förankras genom konkreta erfarenheter hos studenterna, vilket i sin tur leder till ökad inspiration och underlättar lärandet. Det leder till att studenterna känner inspiration, tycker det är kul att lyssna och göra uppgifterna då de vet vad som förväntas av dem. Oliver uppskattas också mycket i sin roll som kursansvarig, då han erbjuder studenterna kontinuerlig och välstrukturerad information och resurser, och bemöter dem på ett respektfullt och intresserat sätt. Han använder digital teknik på ett mycket ändamålsenligt vis och delar dessutom med sig av sina kunskaper till kollegorna. Slutligen utvärderar Oliver undervisningen under kursens gång, så att studenterna får bidra till utveckling av den pågående kursen.

Läs mer om priset Årets lärare