Studie- och språkverkstadens uppdrag

Syftet med Studie- och språkverkstadens arbete är att ge studenter hjälp till självhjälp för långsiktig utveckling av sina färdigheter inom studieteknik och akademiskt skrivande. Målet är dels att ge studenter verktyg att aktivt och självständigt delta i sin utbildning, dels att bidra till en ökad genomströmning av studenter vid Stockholms universitet, och till den breddade rekryteringen.

Studie- och språkverkstaden är en del av Studentavdelningen. Vi erbjuder seminarier, föreläsningar och handledning i akademiskt skrivande och läsande, studiestrategier och muntlig framställning. På engelska kallas vi Academic Writing Service.

Vi samarbetar nära med Studentkåren, Språkstudion, Stockholms universitetsbibliotek, Centrum för universitetslärarutbildning och med institutioner på samtliga fakulteter. Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden är pedagoger med bakgrund som språkvetare och/eller ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk/engelska på gymnasienivå.

För dig som undervisande lärare

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Till exempel deltar vi på välkomstdagar och samarbetar med dig som undervisande lärare inför studenternas första hemtentamen eller i samband med uppsatskurser. Vi välkomnar särskilt samarbeten med dig som vill integrera undervisning om skrivande och studieteknik i den ordinarie kursverksamheten, då det har visat sig ge god effekt. Du kan också bjuda in oss för att presentera vår verksamhet för dina studenter. Boka oss genom att fylla i vårt bokningsformulär nedan.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vi strävar mot att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet utifrån forskningsrön och med hjälp av kollegialt lärande. Nedan kan du se exempel på vad det resulterat i.

Ramen för handledning

En viktig utgångspunkt för oss i handledningen är att vi måste finna studenten där hon är och börja där. Vi har också förhållningssättet att alla studenter vi möter har förmågan att lära sig mer och utvecklas. Målet med texthandledning är att utveckla det vetenskapliga skrivandet på lång sikt, snarare än att hjälpa studenten med en enskild text. Handledaren gör därmed inte arbetet åt studenten, utan ger hjälp till självutveckling. Studenten förväntas vara aktiv under och mellan handledningstillfällena och arbeta självständigt med sin text. Vi har Per Lauvås och Gunnar Handals (1998) definition av konstruktiv kritik som utgångspunkt i texthandledning:

 • Synliggör det som är bra.
 • Peka på det som är värt att bevara i texten.
 • Klargör det oklara.
 • Ge arbetet med det ofärdiga en inriktning.
 • Ge lust och energi att utföra det som återstår.

För att skapa goda förutsättningar för ett givande samtal inventerar vi studentens önskemål i början av handledningen. Detta kan göras genom frågor som: Var är du i din skrivprocess? Vad vill du få ut av dagens handledning?

I slutet av samtalet vill vi skapa utrymme för studentens frågor och att reda ut de sista frågetecknen som du bär på. Vi börjar avrunda när en kvart av samtalet återstår, exempelvis genom att studenten ombeds sammanfatta vad hen fått med sig i samtalet så här långt. Därefter kan vi öppna upp för nya frågor och samtala kring det fortsatta arbetet.

Scaffolding

Vi använder oss av instructional strategies, cognitive scaffolding strategies och motivational scaffolding strategies i handledning för att stärka studentens self-efficacy (ungefär självförtroende/handlingskraft i en specifik situation) och möjliggöra utveckling av de förmågor som behövs för att vara en framgångsrik student vad gäller studieteknik och skrivande. Hur och när vi instruerar eller stöttar kognitivt/motiverande varierar utifrån situation, men vi använder så gott som alltid alla tre strategierna i ett handledningssamtal.

Metaspråk

Vi använder ofta metaspråk för att tala om texten och skrivande med studenten. Genom detta hoppas vi synliggöra fler aspekter av skrivande. I texthandledning kan vi exempelvis använda Texttriangeln (se Løkensgard Hoel, 2010). Texttriangeln kan användas för att synliggöra olika textnivåer för studenten, såväl som för handledaren att synliggöra på vilken nivå handledningen befinner sig. Vi strävar ofta efter att lyfta samtalet från de lokala till globala nivåerna, men vet också att vi kan behöva möta studenter på de lokala nivåerna för att kunna möta studenten där hen är.

Auskultation

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete strävar vi efter att hinna med fyra auskultationer under ett läsår. Auskultationen är ett tillfälle för den som blir observerad att få reflektera kring sin handledning tillsammans med en kollega. Varje kvartal träffas vi gemensamt för reflektion där vi lyfter de frågor som aktualiserats under auskultationen.
 

Studie- och språkverkstadens utbud till studenter

Studenter kan ta del av material om studieteknik och skrivande på webben, boka handledning eller gå på föreläsningar och seminarier vi erbjuder i egen regi.

Material på webben

Studie- och språkverkstaden har tagit fram en sida med tips och råd till studenter. Här finns texter och korta filmer om skrivande och studieteknik. Vi samlar också här länkar till bra digitala resurser och material för studenter med annat modersmål.

Handledning

Studenter på grund- såväl som avancerad nivå kan boka individuell handledning på svenska eller engelska inom områdena akademiskt skrivande och/eller studiestrategier. På Studie- och språkverkstaden finns även specialpedagogisk kompetens och vi kan ge riktat stöd i studieplanering, akademiskt skrivande samt social kompetens i studiesituationen utifrån studentens önskemål och behov.

Vad gäller akademiskt skrivande kan studenten få handledning dels om skrivprocessen och skrivstrategier, dels om själva texten och de krav som ställs på en akademisk text. Vi erbjuder ett läsarperspektiv på texten. Handledningen går bland annat ut på att explicitgöra och förklara syftet med de normer för akademisk text som studenten förväntas anamma. Vi ger texthandledning om alla typer av akademiska texter, exempelvis rapporter, uppsatser och hemtentamina.

Inom studiestrategier kan studenten till exempel få handledning i att planera och strukturera sina studier, läsa kurslitteraturen och föra anteckningar på bästa sätt eller hitta och behålla motivationen. Vanliga områden för handledning:

 • skrivprocessen och skrivstrategier,
 • akademiska textgenrer, exempelvis uppsats och hemtentamen,
 • struktur och disposition,
 • språk och stil,
 • referatteknik.

Inför en bokad texthandledning läser handledaren delar av den text som studenten skickat in och ger därefter undervisning och konkreta råd så att studenten själv kan utveckla sitt vetenskapliga skrivande och språk. Tillsammans med studenten går vi igenom textens styrkor och svagheter för att göra studenten medveten om sitt skrivande, samt hittar verktyg och strategier för att komma vidare. Vi instruerar studenten, men arbetar också med att ge såväl kognitiv som motiverande scaffoldning.

Studie- och språkverkstaden kommer inte att:

 • påverka studentens text så mycket att vi övertar skrivprocessen
 • bistå med alltför grundläggande undervisning i det svenska eller engelska språket
 • bistå med handledning inom det generellt vetenskapliga området och överta handledarrollen
 • läsa korrektur och/eller rätta studentens text.

Eftersom en examinationstext ska vara ett självständigt arbete handleder och undervisar vi bara utifrån en mindre del av studentens text, omkring två sidor.

Seminarier, föreläsningar och skrivgrupper

Våra seminarier och föreläsningar handlar om akademiskt skrivande och läsande samt studiestrategier och motivation. Vissa seminarier vänder sig särskilt till exempelvis nya studenter, uppsatsskribenter eller studenter som har svenska som andraspråk, men är öppna för alla oavsett modersmål eller studienivå.