Vad är Studie- och språkverkstaden?

Syftet med Studie- och språkverkstadens arbete är att ge studenter hjälp till självhjälp för långsiktig utveckling av sina färdigheter inom studieteknik och akademiskt skrivande. Målet är dels att ge studenter verktyg att aktivt och självständigt delta i sin utbildning, dels att bidra till en ökad genomströmning av studenter vid Stockholms universitet, och till den breddade rekryteringen.

Studie- och språkverkstaden är en del av Studentavdelningen. Vi erbjuder seminarier, föreläsningar och handledning i akademiskt skrivande och läsande, studiestrategier och muntlig framställning. Erbjudandet riktar sig till alla studenter som är inskrivna vid Stockholms universitet, samt till universitetets institutioner. På engelska kallas vi Academic Writing Service.

Vi samarbetar nära med Studentkåren, Språkstudion, Stockholms universitetsbibliotek, Centrum för universitetslärarutbildning och med institutioner på samtliga fakulteter. Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden är pedagoger med bakgrund som språkvetare och/eller ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk/engelska på gymnasienivå.

Vad erbjuder Studie- och språkverkstaden?

För studenter som skriver på svenska och engelska

- Seminarier, föreläsningar och skrivgrupper

Våra seminarier och föreläsningar handlar om akademiskt skrivande och läsande samt studiestrategier och motivation. Vissa seminarier vänder sig särskilt till exempelvis nya studenter, uppsatsskribenter eller studenter som har svenska som andraspråk, men är öppna för alla oavsett modersmål eller studienivå.

- Handledning

Studenter kan boka individuell handledning på svenska eller engelska inom områdena akademiskt skrivande och/eller studiestrategier.

Vad gäller akademiskt skrivande kan studenten få handledning dels om skrivprocessen och skrivstrategier, dels om själva texten och de krav som ställs på en akademisk text. Vi erbjuder ett läsarperspektiv på texten. Handledningen går bland annat ut på att explicitgöra och förklara syftet med de normer för akademisk text som studenten förväntas anamma. Vi ger texthandledning om alla typer av akademiska texter, exempelvis rapporter, uppsatser och hemtentamina.

Inom studiestrategier kan studenten till exempel få handledning i att planera och strukturera sina studier, läsa kurslitteraturen och föra anteckningar på bästa sätt eller hitta och behålla motivationen.

Vanliga områden för handledning:

  • skrivprocessen och skrivstrategier,
  • akademiska textgenrer, exempelvis uppsats och hemtentamen,
  • struktur och disposition,
  • språk och stil,
  • referatteknik.

En viktig utgångspunkt för oss i handledningen är att vi måste finna studenten där hon är och börja där. Vi har också förhållningssättet att alla studenter vi möter har förmågan att lära sig mer och utvecklas. Målet med texthandledning är att utveckla det vetenskapliga skrivandet på lång sikt, snarare än att hjälpa studenten med en enskild text. Handledaren gör därmed inte arbetet åt studenten, utan ger hjälp till självutveckling. Studenten förväntas vara aktiv under och mellan handledningstillfällena och arbeta självständigt med sin text.

Inför en bokad texthandledning läser handledaren delar av den text som studenten skickat in och ger därefter undervisning och konkreta råd så att studenten själv kan utveckla sitt vetenskapliga skrivande och språk. Tillsammans med studenten går vi igenom textens styrkor och svagheter för att göra studenten medveten om sitt skrivande, samt hittar verktyg och strategier för att komma vidare. Vi instruerar studenten, men arbetar också med att ge såväl kognitiv som motiverande scaffoldning.

Eftersom en examinationstext ska vara ett självständigt arbete handleder och undervisar vi bara utifrån en mindre del av studentens text, maximalt 30−40 %.

Studie- och språkverkstaden kommer inte att:

  • påverka studentens text så mycket att vi övertar skrivprocessen
  • bistå med alltför grundläggande undervisning i det svenska eller engelska språket
  • bistå med handledning inom det generellt vetenskapliga området och överta handledarrollen
  • läsa korrektur och/eller rätta studentens text.

För studenter med särskilda behov

Studie- och språkverkstaden ger riktat stöd i studieplanering, akademiskt skrivande samt social kompetens i studiesituationen till studenter med särskilda behov under vinjetten ”Funka på Studie- och språkverkstaden”.
 

För institutioner

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops för institutioner och utbildningar vid Stockholms universitet. Till exempel deltar vi på välkomstdagar och samarbetar med institutioner inför studenternas första hemtentamen eller i samband med uppsatskurser. Vi välkomnar samarbeten med institutioner som vill integrera undervisning om skrivande och studieteknik i den ordinarie kursverksamheten, då det har visat sig ge god effekt.