Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Prefekten eller motsvarande har av rektor delegerats ansvaret för arbetsmiljö-, diskriminerings- och likabehandlingsfrågor. Detta innebär att prefekten på varje institution är ansvarig för att förebygga diskriminering.

I diskrimineringslagen står det:
Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Begreppet varaktig ska tolkas i relation till begreppen tillfällig och bestående. Det behöver inte röra sig om en bestående funktionsnedsättning men snabbt övergående skador och tillstånd omfattas inte, till exempel ett armbrott.

I linje med bland andra Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet används vid Stockholms universitet begreppet funktionsnedsättning för att beskriva begränsningar av en persons funktionsförmåga. Hinder kan uppstå i en miljö som är otillgänglig. I vårt arbete för ökad tillgänglighet är det viktigt att se till människors skilda behov i olika studiesituationer.

Universitetets planmässiga tillgänglighetsarbete

Stockholms universitet ska vara ett jämställt och jämlikt lärosäte som karakteriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet. De konkreta målen för arbetet formuleras i Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Plan för lika rättigheter och möjligheter omfattar åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för befintliga och presumtiva studenter, och förebygga diskriminering. Den omfattar även mål och åtgärder för universitetets arbete med breddad rekrytering och tillgänglighet, till exempel åtgärder för att göra universitetets lokaler, verksamhet och information tillgängliga för anställda, besökare samt presumtiva och befintliga studenter. Planen finns på: www.su.se/jamlikhet