Arvode/återbud

Institutionen rekryterar tentamensvakter som arvoderas av Studentavdelningen.

Samordnare på Studentavdelningen informerar studenter både muntligt och skriftligt (på intygets baksida) om att de måste lämna återbud i god tid till institutionen om de inte avser att komma till anmäld tentamen.

Om en tentand inte lämnat återbud följer Studentavdelningen den enskilda institutionens regler gällande ersättning till tentamensvakt om tentand uteblir.

Om tentanden inte anländer till bokat resursrum i tid väntar tentamensvakten i 30 minuter i resursrummet och tar därefter kontakt med institutionen. Om tentamensvakten inte anländer i tid till examinationen kontaktar tentanden institutionen.

Bokning av rum

Om tentanden vid bokning av resursrum anget fel tid om sin bokning till sin institution, kan resursrumssansvarigen be studenten och tentamensvakten att flytta till annat rum när tentanden som bokat korrekt anländer.

Överlämning av tentamen och riktlinjer för anpassningar

Det är av yttersta vikt att den enskilda institutionen klargör både för tentand och tentamensvakt var och när de möts inför examinationen. Institutionen ska också informera båda parter om vilka anpassningar som gäller för den aktuella examinationen, exempelvis om tentanden ska skriva på dator eller för hand, om tentanden får ta pauser, om tentamensfrågorna överlämnas på papper eller digitalt (på USB) m.m.

Utskrift av tentamen

Utskrift av tentamen görs av tentanden via dennes studentkort på en Printomat i Studenthuset. Tentanden ansvarar för att ta med studentkortet och att det är laddat.

Tentamensvaktens placering

Tentamensvakten sitter alltid inne i resursrummet tillsammans med tentanden och lämnar aldrig denne ensam. Vakten sätter sig lämpligen på behörigt avstånd från tentanden men ska alltid kunna ha god uppsikt.

Hänsyn till studentens behov

Tentamensvakten bör innan examinationen diskutera med tentanden vad denne kan uppleva som störande och i möjligaste mån ta hänsyn till detta. Det kan exempelvis handla om att ta hänsyn till ljudkänslighet om tentamensvakten arbetar på dator eller läser en bok.

Hjälpmedel och internet

Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras och användas vid examination, exempelvis kurslitteratur, lexikon, formelsamling och miniräknare.

Samtliga resursrum har internetuppkoppling och det är alltid tentamensvaktens ansvar att säkerställa att tentanden inte använder internet under examinationen (om detta inte sker med examinators medgivande). När tentanden loggat in på datorn ansvarar tentamensvakten för att avlägsna nätverkssladden. Efter avslutad examination ansvarar vakten för att nätverkssladden ansluts igen.

Personliga tillhörigheter

Tentamensvakten instruerar tentanden om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

Vid brandlarm eller liknande

Vid brandlarm, bombhot eller liknande blir tentamensvakten automatiskt tillfällig utrymningsledare. Skrivsalen ska då utrymmas omedelbart och tentanden måste följa tentamensvaktens anvisningar.

Vid utrymning av resursrum uppmanas tentanden och tentamensvakten att inte samtala med varandra eller någon annan i samband med utrymningen för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Tentamensvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanden om denne får återgå till skrivningen.

Mat, allergihänsyn och städning m.m.

Alla som vistas i resursrummen bör undvika parfymer och andra starka dofter av hänsyn till personer med allergi.

Den som tenterar får ta med något ätbart till tentamen, men bör undvika produkter som kan vara starkt allergiframkallande, till exempel nötter. Inga matrester får lämnas i rummens papperskorgar. Tentanden ansvarar för att ta med allt skräp och kasta det i de allmänna papperskorgarna.

Tentanden och tentamensvakten städar rummet efter avslutad tentamen. Om stolar flyttas till eller från rummet ska dessa återställas på ursprunglig plats. Vakten ansvarar för att datorn är avstängd, ljuset släckt och att dörren är ordentligt stängd när alla lämnat rummet.