Det särskilda pedagogiska stödet ska vara:

  • av enklare beskaffenhet (prop. 2013/14:198, s. 79)
  • skäligt
  • en del av studierna och vara en hjälp till självhjälp.

Vid bedömning av en åtgärd ska hänsyn tas till:

  • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
  • varaktigeheten och omfatttningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt
  • andra omständigheter av betydelse.