Anpassningar av lokaler

Vid Stockholms universitet arbetar vi för att lokalerna ska vara tillgängliga. Om lokalerna behöver anpassas kontakta Fastighetsavdelningen, e-post: tillganglighet_fastighet@su.se.

Anteckningsstöd

En student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna från föreläsningar, seminarier och liknande kan få hjälp med det. Det behövs bara en antecknare per kurs och det är därför enklast om studievägledaren tillfrågar studenterna via e-post, annonserar på institutionens hemsida eller i Mondo. Om bara en student behöver antecknare kan studenten själv ordna anteckningsstödet genom att fråga någon av sina kurskamrater. Den som antecknar åt någon annan får ersättning för sitt arbete via Studentavdelningen. Obs! Anteckningar få aldrig ersätta närvaro. Studenten får bara anteckningar från föreläsningar, lektioner där hen närvarar.

Examination

Studenter med funktionsnedsättning kan behöva genomföra examinationen på något annat sätt än det gängse. En student har ibland behov av enskild tentamen och kan då få utföra tentamen i enskilt rum eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater i samma lokal. Detta kan vara aktuellt för dem som till exempel har allergi, behov av att röra på sig under tentamen, koncentrationssvårigheter eller lätt blir störda av andra. Ofta används något av de resursrum som finns på Studentavdelningen. Resursrum bokas av studenten, som meddelar institutionen i god tid. Tentamensvakt ordnas av institutionen medan dennes lön betalas via Studentavdelningen. Vid behov kan studenter erbjudas förlängd tentamenstid eller alternativ examination efter samråd med examinatorn, som beslutar om detta. Muntlig tentamen eller tentamen med hjälp av dator kan till exempel förekomma.

Uppsatshandledning

Det finns ibland möjlighet för studenten att få extra uppsatshandledning av lärare. Åtgärden beslutas lokalt vid berörd institution.

Kurslitteratur som talbok, e-textbok och punktskrift

Vissa studenter behöver använda anpassad kurslitteratur som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM anpassar bara böcker som är obligatorisk kurslitteratur. Det kan ta cirka två till fyra månader att nyproducera en talbok, två månader för punktskriftsbok och e-textbok och cirka en månad för förstoringar. Mer information om MTM finns på www.mtm.se.

Nya talböcker framställs i Daisyformat vilket gör att studenten med ett läsprogram kan läsa strukturerat genom att bläddra, söka och sätta bokmärken. E-textböcker är böcker med digitalt lagrad text. De läses på dataskärm tillsammans med programmet TextView och anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. De texter som MTM inte producerar, till exempel kompendier, artiklar och delar av böcker, kan studenten vid behov få inlästa av en lektör via universitetsbiblioteket. Finns texterna i e-format kan studenten ibland läsa texten med hjälp av talsyntes. Stockholms universitet har talsyntesen ViTal installerad i alla datasalar.

För talböcker kontaktar studenten själv universitetsbiblioteket för att få ett nedladdningskonto och information om hur man beställer och laddar ner kurslitteraturen som Daisy-talbok eller som Mp3-fil. Studenten kan boka en tid via e-post lasstod@sub.su.se eller gå på drop in-tider som hittas här: Talböcker vid Stockholms universitet.

Det finns också en möjlighet för institutionen själv att beställa förproduktion av talböcker. Då gäller det obligatorisk kurslitteratur som inte redan finns inläst och beställningen måste gå via biblioteket. Kontakta Ann-Louise Löfgren för mer information på e-post ann-louise.lofgren@sub.su.se.

Om studenten behöver kurslitteraturen i punktskrift (braille), som e-textbok eller behöver skanna in enstaka dokument för att kunna översätta dem till punktskrift eller redigerbar text ska studenten kontakta en samordnare på Studentavdelningen (epost: studentstod@su.se).

Mentorsstöd

En mentor är oftast en student som kommit längre i studierna och som fungerar som en coach. Mentorn kan hjälpa till att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på studieuppgifterna. Samordnaren rekryterar och utbildar mentorer men behöver ibland hjälp av institutionen för att hitta rätt person.

Resursrum

För studenter med funktionsnedsättning finns tolv resursrum i Studenthuset. I rummen finns datorer som är utrustade bland annat med talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon. Rummen kan bokas och användas för studier eller för enskild tentamen. Vid behov ordnar institutionerna en separat tentamenslokal. För att kunna använda sig av resursrummen behöver studenten ha tillgång till bokningssystemet och ett passerkort som beställs genom samordnaren. Inför varje ny termin måste studenten aktivera sitt passerkort på nytt. Kontaktpersonen för resursrum hjälper till med detta: resursrum@su.se. Information om rummens utrustning finns på www.su.se/funktionsnedsattning.

Även i universitetsbiblioteket finns resursrum för studenter med funktionsnedsättning samt ett allergirum. Dessa resursrum kan dock inte användas för tentamen. Mer information finns på: Utrustning i resursrum.

Rättstavningsprogram, Claro talsyntes och Claro studioverktyg

Alla studenter har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen Stava Rex, SpellRight, Claro talsyntes och Claro studieverktyg på sin hemdator utan kostnad. Licenserna gäller under ett år.
Klicka här för mer information.

Skrivtolk

Skrivtolkning sker simultant från tal till skrift och tolken skriver ner det som sägs antingen på en dator eller på ett snabbskrivande tangentbord.

Teckenspråkstolk

Tolkarnas arbete samordnas av Enheten för utbildningstolkning. Mer information finns på www.su.se/utbildningstolkning

Vilrum

I Studenthuset finns ett vilrum och nyckel hämtas i Infocenter i Studenthuset. Rummet kan inte bokas i förväg. Det finns också vilrum i Södra huset och för att få tillgång till dem, kontakta informationsdisken i Frescati, Södra huset, hus B, plan 3, rum B379 (telefon 08-16 24 00).

Hörslingor

De centralt administrerade hörsalarna (hörsal 2-11) i Södra huset har teleslingor och i Frescati backe 88:6 ”Stallet” har 3 salar (610, 620, 720) IR-slingor. I hörsalarna aktiveras teleslingan via knappanelerna ”system start” samt  ”SLINGA T/F” (till/från), medan i Frescati backe 88:6 aktiveras IR-slingor automatiskt när AV-systemet startas. I de centrala undervisningslokalerna i Södra huset finns fasta teleslingor endast i sal D416 och D499. För övriga centrala salar används portabla teleslingor.
Klicka här för mer information om lokaler med fasta hörslingor.
För att låna portabla hörslingor kontakta Lokalservice: lokalservice@su.se