Samordnaren

Vid Studentavdelningen finns samordnare för studenter med funktionsnedsättning, dyslexipedagoger och en IKT-pedagog. Samordnaren/dyslexipedagogen utfärdar intyg om särskilt pedagogiskt stöd till de berörda studenterna, beställer passerkort till resursrum, koordinerar mentorskap med mera.

Samordnaren ger också stöd till personal på institutionerna i deras arbete med att göra sin undervisning och examination tillgänglig. Studentavdelningen administrerar lönerna till de personer som ger anteckningsstöd till studenterna, mentorer, tentamensvakter med flera.

Kontaktperson vid institutionen

Vid varje institution finns i regel en kontaktperson som har till uppgift att bistå studenten i studiesituationen, vanligen studievägledaren. Studenten rekommenderas att etablera kontakt och samråda om stödet med kontaktpersonen, i god tid, dvs redan vid utbildningens början.

Om studenten inte tidigare varit i kontakt med samordnaren på Studentavdelningen, bör studenten också hänvisas dit för att få information om hur ansökan om stöd görs, en samlad bedömning och intyg om beslutade/rekommenderade stödåtgärder.

Intyg om stödåtgärder

En student som behöver individuella anpassningar i sina studier måste göra en ansökan om stöd. Detta kan göras i ärendehanteringssystemet Nais (www.nais.uhr.se) i ett webbformulär. I ansökan bifogas dokumentation som styrker funktionsnedsättningen. Därefter kontaktas studenten och erbjuds ett möte för samtal om behov av stöd och en individuell prövning. Studenten kan också göra sin ansökan tillsammans med samordnaren. Utifrån samtalet och den dokumentation som studenten har kring sin funktionsnedsättning formuleras ett elektroniskt intyg, där det står vilka stödåtgärder som beslutas/rekommenderas. Det kan till exempel vara anteckningsstöd, inläst kursmaterial och anpassad examination.

Av intyget framgår också vilka skyldigheter studenten har och vad som förväntas av institutionen. Intyget är på så sätt en service till institutionens personal som därigenom inte tar del av studentens läkarintyg, intyg från logoped, dyslexiutredningar och liknande. Studentens integritet skyddas också.

Intyget visas upp av studenten för den institutionspersonal som berörs, vanligen kontaktpersonen. Studenten och kontaktpersonen diskuterar stödet och hur det fungerar praktiskt i utbildningen. Institutionen beslutar om de rekommenderade stödåtgärder som gäller examinationen och undervisning, och ansvarar för att ordna tentamensvakter för studenter som tenterar enskilt eller har förlängd tentamenstid.