Högskoleförordningen innehåller övergripande bestämmelser om tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Universitets- och högskolerådet (UHR, tidigare Högskoleverket) har utifrån dessa beslutat om närmare föreskrifter om behörighet och urval. UHR har också utfärdat föreskrifter om anstånd med studiestarten och studieuppehåll.

Förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor reglerar frågor som rör anmälnings- och studieavgifter för den som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz.

De tillämpningsregler som universitetet använder vid antagningen ska fastställas i en antagningsordning som beslutas av universitetsstyrelsen. Med antagningsordning avses de regler som universitetet tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

UHR, och universitet/högskolor utarbetar i samverkan särskilda bedömningshandböcker för antagning till högskoleutbildning. Dessa följs i antagningsarbetet vid Stockholms universitet. Bedömningshandböckerna finns tillgängliga vid Studentavdelningen inom universitetets Studentcentrum.

Universitet följer också så långt det går de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, utfärdar. Även dessa finns vid Studentavdelningen.