Planerings- och antagningstal samt efterantagningstal läggs in i funktionen "Administrera uppgifter om utbildningar" på NyA-webben. Det är i samma funktion som man stänger för sen anmälan. Två personer per institution kan ha denna behörighet, men flera på institutionen kan ha tittbehörighet och se vad som är inlagt.

 

Planerings- och antagningstal

Ett planerat platsantal och antagningstal för urval 1 och 2 måste anges på NyA-webben för varje utbildningstillfälle.

  • Planeringstalet behöver anges eftersom att uppgifterna ofta efterfrågas i uppföljnings-sammanhang som ett mått på ” antalet platser” som erbjuds vid universitetet. Planeringstalet är det antal platser ni har planerat att erbjuda i idealfallet.
  • Planeringstalet skiljer sig oftast åt från antagningstalet. Eftersom att de flesta institutioner räknar med att ett visst antal av de antagna sökande inte kommer att dyka upp till registrering så görs ofta ett s.k. överintag, dvs. fler studenter antas än det reellt finns platser för. Av den anledningen är antagningstalet ett dåligt mått på antalet platser i uppföljningssammanhang. I regel gör man ett större överintag i urval 1 än i urval 2.

 

Efterantagningstal

Efterantagningstal anges på NyA-webben i funktionen "Administrera uppgifter om utbildningar".

Om det inte finns några reserver till en utbildning efter urval 2 och man vill anta fler sökande, kan man ange ett efterantagningstal. Då blir även efteranmälda sökande antagna istället för reservplacerade.

  • Efterantagningstal är summan av antal antagna i urval 2 och de man vill anta i efterantagningen. När man sätter efterantagningstal är det viktigt att ta i beaktande att platser också kan frigöras om antagna lämnar återbud på antagning.se eller när återbud läggs in på NyA-webben. Efterantagningstalet bör därför i större utsträckning än antagningstalet i urval 2 avspegla planeringstalet.
  • Om man inte lägger in något efterantagningstal, är det i systemet förvalt till noll (0). Då blir samtliga sökande reservplacerade i efterantagningen och då måste sökande, om de blir aktuella för antagning, reservantas av institutionen på NyA-webben. Om man vill att sökande ska bli antagna istället för att bli reservplacerade, måste efterantagningstal lägga in innan efterantagningen påbörjas.

Observera att om en utbildning har reserver i urval 2 reservplaceras alla sökande oavsett efterantagningstal.

 

Teknisk platsgaranti - om institutionen gör egen meritvärdering

Vid val av teknisk platsgaranti ”förbinder” sig institutionen att erbjuda samtliga i tid behöriga sökande en plats. Observera att teknisk platsgaranti endast kan användas av institutioner som gör egen meritvärdering.

Platsgarantin gäller oavsett vilket antagningstal som anges, de som har sökt i tid och är behöriga erbjuds alltid en plats även om antagningstalet skulle vara lägre än antalet sökande med teknisk platsgaranti.

Exempel 1.

Antagningstal urval 1: 100

Antal i tid sökande med teknisk platsgaranti: 150

Max möjliga antal som kan antas: 150

Reservplacerade: Samtliga sena behöriga sökande

I de fall institutionen anger ett antagningstal som är högre än antalet i tid sökande som får platsgaranti så fylls det i urvalet på med sena sökande tills dess att antagningstalet är uppnått.

Exempel 2.

Antagningstal urval 1: 100

Antal i tid sökande med teknisk platsgaranti: 80

Antal sena sökande: 50

Antal antagna: 100 (80 med teknisk platsgaranti + 20 av de sena sökande)

 

Antagningstal utan tak

I de fall institutionen önskar fånga upp samtliga sökande, dvs. även de som gjort en sen anmälan måste ett antagningstal anges som inkluderar alla. Om det inte finns något tak för hur många som kan antas så anger ni 9999 (som är maxvärdet) som antagningstal i respektive urval.

Exempel 3.

Antagningstal urval 1: 999.

Antal i tid sökande med teknisk platsgaranti: 398.

Antal sena sökande: 400

Antal möjliga antagna: 798 (398 med teknisk platsgaranti + 400 sena sökande)

 

Kurspaket

För kurspaket gäller att man endast behöver ange planerings- och antagningstal för själva kurspaketstillfället (skalet). Man behöver inte ange planerings- och antagningstal för de kurser som ingår i kurspaketet.