Institutionen bör förse doktoranden med intyg över studierna på forskarnivå (UT92) både på svenska och engelska så att han/hon har möjlighet att kontrollera att uppgifterna i Ladok stämmer innan ansökan om examensbevis lämnas in. Skulle uppgifterna inte stämma måste kompletteringar/korrigeringar göras vid institutionen.

  • Kurser inom forskarutbildningen examinerade vid Stockholms universitet ska fortlöpande dokumenteras i Ladok av kursgivande institution. (RS90)
  • Kurser lästa vid andra universitet som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution. (RS21)
  • Kurser på annan nivå som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution. (RS21)
  • Kursmoment som rapporteras in i Ladok måste ha poängangivelse. Obligatoriska moment som inte är poänggivande kan förslagsvis dokumenteras i den individuella studieplanen när de är genomförda.

I de fall kursnamnet är på annat språk än engelska ska även engelsk översättning rapporteras in i Ladok. Retroaktiv komplettering sker vid institutionen.

När kursdelen i forskarutbildningen är slutförd ska "Alla kurser klara för licentiat-/doktorsexamen" rapporteras in (RS93) och datum för detta ska alltid vara samma datum som senast examinerade kurs.

När disputationen är genomförd med godkänt resultat ska denna rapporteras in (RS95). Engelsk översättning av avhandlingstitel är obligatorisk.