Grupp glada människor,.Foto: Niklas Björling

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Dessa samlade kunskaper och erfarenheter kan förvärvas på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Inom högskola och universitet prövas reell kompetens för behörighet och för tillgodoräknande enligt Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 6 och 7.

Tillbaka upp

Hur arbetar Stockholms universitet med reell kompetens?

Utöver bestämmelserna i högskoleförordningen har Stockholms universitet också tagit fram lokala riktlinjer för bedömning av reell kompetens.

Behörighetsbedömning baserat på reell kompetens prövas i första hand av antagningen, men i förekommande fall görs bedömning även på institution.

Vid ansökan av tillgodoräknande baserat på reell kompetens vänder sig den sökande direkt till den institution som ansvarar för den utbildning som tillgodoräknandet gäller.

Tillbaka upp

Projektet reell kompetens vid Stockholms universitet

I budgetpropositionen 2015/16 (PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16) gav regeringen högskolor och universitet i uppdrag att under 2016-2018 utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens, såväl i tillträdes- som tillgodoräknandesyfte. Förvaltningschefen beslutade i början av 2017 att tillsätta ett projekt för reell kompetens på Studentavdelningen på Stockholms universitet under perioden 2017-2018 .

Syftet med projektet är att genom förbättrade processer och metoder för bedömning av reell kompetens öka möjligheten till tillträde till högre studier samt korta utbildningstiden för att underlätta för individer att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål är att:

 • Beskriva, ta fram och implementera en process för bedömning av reell kompetens vid beslut om behörighet för tillträde till utbildning
 • Beskriva och ta fram motsvarande process för bedömning av reell kompetens som kan tillgodoräknas inom utbildningen

Projektets styrgrupp:

 • Jerker Dahne, avdelningschef, Studentavdelningen (ordförande)
 • Johanna Boynton, projektledare, Studentavdelningen (föredragande)
 • Mia Svanqvist, sektionschef sektionen för utbildningsdokumentation, Studentavdelningen
 • Peter Wretling, sektionschef sektionen för antagning och studieinformation
 • Kristina Öberg, områdeskansliet för naturvetenskap
 • Sofia Mattsson, områdeskansliet för humanvetenskap
 • Sofie Larsson, studentrepresentant

Projektgrupp:

 • Johanna Boynton, projektledare, Studentavdelningen
 • Gunnel Jacobsson, studierektor, Psykologiska institutionen
 • Maria Kristoffersson, antagningshandläggare, Studentavdelningen
 • Anna Malmborg Lewis, examenshandläggare, Studentavdelningen
 • Jonas Medin, studievägledare, Studentavdelningen
 • Maria Netje, Samordningsansvarig VAL II, Sektionen för uppdragssamordning, Områdeskansliet för humanvetenskap
 • Birgitta Åkerman, studievägledare, Institutionen för biologisk grundutbildning

Utbildning:

Som ett led i projektarbetet arrangeras i september 2018 en internutbildning för anställda på Stockholms universitet. Utbildningen är på temat reell kompetens och validering i högskolan och riktar sig till studievägledare, studierektorer och andra som arbetar med behörighetsfrågor och tillgodoräknande. Utbildningen innehåller följande moment:

 • Introduktion till regelverk och definitioner gällande reell kompetens och validering inom högskolan
 • Genomgång av processen vid bedömningar, vem gör vad?
 • Genomgång av metoder för prövning av reell kompetens
 • Praktiska övningar med riktiga case
 • Introduktion till muntlig kompetensbedömning

Tillbaka upp

Läs mer om reell kompetens

Annan litteratur

 • Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Tillbaka upp