Beslut om studiedokumentation

Beslut vem som gör vad när det gäller att dokumentera olika uppgifter om studenter i universitetets studiedokumentationssystem Ladok. Beslutet är fattat av chefen för Studentavdelningen och gäller fr.o.m. 2021-05-07.
Se Styrdokument - Regelboken - Utbildning

Riktlinjer för dokumentation av beslut om tillgodoräknande av kurs/del av kurs och inom program.

För att underlätta tillämpningen av gällande regelverk för dokumentation samt förbättra kvaliteten i examensunderlaget har Studentavdelningen gjort en sammanställning av olika kategorier av tillgodoräknande inklusive rapportering i Ladok.
Se Ladokmaterial - Tillgodoräknande

Rapportering av uppdragsutbildning

Studentavdelningen har fastställt anvisningar för rapportering i Ladok av uppdragsutbildning. Studenter inom så kallade poänggivande uppdragsutbildning ska hanteras i Ladok. Det förutsätter bland annat särskild kursplan och tydlig märkning så att kurserna inte genererar ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. Se beslut Dnr SU 40-2562-11.
 

Studieavgiftshantering från och med höstterminen 2011

Från och med höstterminen 2011 måste studenter från länder utanför EU/EES betala studieavgifter för att få studera på svenskt univeritet eller högskola. Studieavgifter tas bara ut för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Se Studieavgifter samt Regler för betalning av Studieavgifter