Rektor har beslutat att inga salstentamina ska genomföras vid Stockholms universitet under vårterminen 2021. Beslutet gäller till dess annat beslut fattas.

Avbokning meddelas Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se.

Tacksamma för samarbete!
Tentamensservice

 

-----------------------------------------
Rektorsbeslut (Dnr SU FV-1.1.2-1620-20) se bifogad fil nedan.