Ärendegång

När ett överklagande av beslut om tillgodoräknande har inkommit till Stockholms universitet ska ärendet behandlas omgående i följande steg:

 1. Den ursprungliga beslutsfattaren kontrollerar om det överklagade beslutet av någon anledning har blivit uppenbart felaktigt. Om så anses vara fallet är högskolan skyldig att under vissa förutsättningar ändra beslutet (se Handbok i ärendehandläggning). 

  Därefter prövas om överklagandet har kommit in i rätt tid (inom tre veckor från det att studenten tagit del av beslutet). Ett överklagande som kommit in för sent ska avvisas. Ett överklagande får inte avvisas av annat skäl än att det kommit in för sent (se Handbok i ärendehandläggning).

 2. Om en beslutsfattare vid en institution ändrar beslutet i enlighet med studentens överklagande, skickas det nya beslutet tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) till Studentavdelningen/Examen inom 5 arbetsdagar. Studentavdelningen skickar därefter vidare ärendet till ÖNH.
  eller
  Om en beslutsfattare vid en institution står fast vid det ursprungliga beslutet skriver beslutsfattaren ett yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras. Yttrandet, överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) skickas inom 5 arbetsdagar till Studentavdelningen/Examen.

 3. Om beslutsfattaren inte hinner formulera ett yttrande inom utsatt tid ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) ändå skickas till Studentavdelningen inom 5 arbetsdagar. Studentavdelningen skickar då ärendet vidare till ÖNH utan yttrande. Beslutsfattaren ska i detta fall snarast inkomma med sitt yttrande till Studentavdelningen.

 4. När ett yttrande har inkommit till Studentavdelningen föredrar handläggare ärendet för Studentavdelningens chef och skickar det sedan till ÖNH.

 5. ÖNH skickar sitt beslut till Stockholms universitets registratur som vidarebefordrar det till Studentavdelningen. Studentavdelningen vidarebefordrar beslutet till institutionen.

 

Kontaktpersoner på Studentavdelningen/Examen: 

Anna Malmborg Lewis, anna.malmborg@su.se, tel 08-16 27 82

Rainer Vesterinen, rainer.vesterinen@su.se, tel 08-16 49 48

 

Länk till pdf-filen UKÄs Vägledning: Högskolornas handläggning av överklagande