Enligt universitetets delegationsordning är det chefen för Studentavdelningen som formellt yttrar sig när ett tillgodoräknandeärende skickas till Överklagandenämnden för högskolan.

Gången är följande när ett överklagande har inkommit till institutionen:

 1. Den ursprungliga beslutsfattaren på institutionen tar ställning till om det överklagade beslutet av någon anledning är uppenbart felaktigt. Därefter kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.
   
 2. Alt. a) Om institutionen ändrar sig i linje med studentens önskemål skickas det nya beslutet tillsammans med överklagandet till Studentavdelningen inom en vecka. Studentavdelningen skickar därefter vidare ärendet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
   
 3. Alt. b) Om institutionen står fast vid det ursprungliga beslutet  skriver institutionen ett yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras och skickar det  inom en vecka med internposten till Studentavdelningen/Examen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet. Dessutom ska även ett mejl skickas till  Studentavdelningen via transfer@su.se med information om att handlingarna är på väg.
   
 4. Om institutionen inte hinner formulera ett yttrande inom utsatt tid ska överklagandet med bilagor ändå skickas till Studentavdelningen inom en vecka. Studentavdelningen  skickar då ärendet vidare till ÖNH utan yttrande. Institutionen ska i detta fall snarast inkomma med sitt yttrande till Studentavdelningen.
   
 5. När institutionens yttrande inkommit till Studentavdelningen föredrar behörig handläggare ärendet för chefen på Studentavdelningen och skickar det sedan till ÖNH.
   
 6. Överklagandenämnden skickar sitt beslut till Registrator som vidarebefordrar det till Studentavdelningen. Studentavdelningen vidarebefordrar beslutet till institutionen.

Kontaktpersoner på Studentavdelningen/Examen: 

Anna Malmborg Lewis, anna.malmborg@su.se, tel 16 27 82 och Rainer Vesterinen, rainer.vesterinen@su.se, tel 16 49 48.

 

Länk til UKÄs Vägledning: Högskolornas handläggning av överklaganden