Regelverk

Tillgodoräknande regleras i Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 § där det framgår att en student har rätt/möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare utbildning/verksamhet. Som student räknas den som är antagen och bedriver studier vid universitetet. 
  

Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §

Tillgodoräknande

6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning
med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss
utbildning med godkänt resultat
 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning
i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är
part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om
erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen
(SÖ 2001:46), eller
 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Förordning (2006:1053).
 
7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning
än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som
studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan
omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för
vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har
förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).
 
8 §
Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande.
Även den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan komma i fråga för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

 

Riktlinjer och rekommendationer

Lokala riktlinjer vid SU för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning
Innehåller regler om förhandsbesked, delegation av beslutsrätten, gemensam ansökningsblankett etc. se länk nedan.
 
Riktlinjer för tillgodoräknande av privat utbildning
Vid tillgodoräknande av privat utbildning ska studenten dels ska vara registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat ha uppnått minst 7,5 högskolepoäng (rektorsbeslut 2007-06-20) se länk nedan.
 
Sveriges Universitets & Högskoleförbund, SUHF:s rekommendationer om
tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning från 2000
 (upphävd av SUHF:s styrelse den 14 juni 2016).