Som prefekt/motsvarande har du det yttersta ansvaret för institutionens/motsvarande miljöarbete. Det innebär att du ser till att din institution/motsvarande följer de policys, rutiner och anvisningar som finns för miljöarbetet.

Du ansvarar också för att utse din institutions/motsvarande miljörepresentant och stödja denne i sitt arbete.

Institutionens/motsvarande miljömål och handlingsplan för miljöarbetet ska fastställas av institutionsstyrelsen/motsvarande.

Miljörepresentanten tar fram förslag på miljömål och plan. Du ansvarar för att innehållet överensstämmer med universitetets centrala miljömål och handlingsplan.

Du ska vara insatt i hur miljöarbetet fortlöper på institutionen/motsvarande. Information får du av miljörepresentanten.

Du ska även säkerställa att institutionen/motsvarande följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt utövar egenkontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.

Dina medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet. Du ansvarar för att miljöavvikelserna åtgärdas och förbättringsförslagen hanteras.

Tycker du att samordningen universitetets miljöarbete kan förbättras. Kontakta ordförande i miljörådet, miljökoordinator eller någon av miljösamordnarna.

Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Säkerställa att institutionen/motsvarande följer universitetets  policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning.
  • Se till att instituionens/motsvarande miljömål och handlingsplan överensstämmer med universitetets centrala miljömål och handlingsplan.
  • Utse och stödja miljörepresentanten samt säkerställa att det finns resurser avsatta för miljöarbetet.