Det är tre år sedan som universitet genomgick en certifieringsrevision enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och EU:s förordning för frivillig miljöledning EMAS. Under dessa år har en ny miljöledningsstandard utkommit och kraven har skärpts. De brister som universitetet har är inom de skärpa kravområdena i ISO 14001. Bristerna handlar om att universitetet inte har identifierat de processer som är nödvändiga för att uppnå satta miljömål, bindande krav och förbättrad miljöprestanda. Vidare fanns brister i att se till att det finns resurser för förbättringsarbete och att hanteringen av den indirekta miljöpåverkan sker på samma sätt som den direkta miljöpåverkan genom planering, målarbete och uppföljning.

För korrigera dessa brister har rektor bland annat gett uppdrag till Avdelningen för planering och ledningsstöd att utreda miljöledningssystemets nytta, roller och ansvar samt resursbehov. Miljökoordinator har fått uppdrag av förvaltningschefen att ta fram en projektplan för identifiering av nödvändiga processer för miljöperspektivet. Definitionen för en process enligt ISO 14001 är en grupp aktiviteter som samverkar och påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall.

Det fortsatta miljöarbetet kommer handla mycket om att lyfta fram de redan framtagna processerna och pågående projekt för att säkerställa att hänsyn tas till miljöperspektivet och synliggöra detta, exempelvis inom upphandlings- och inköpsprocessen och processen för utveckling av IT-tjänster. För hantering av indirekt miljöpåverkan kommer miljösamordnarna och miljökoordinator utveckla stödet för det lokala miljöarbetet. I slutet av oktober kommer Avdelningen för planering och ledningsstöd redovisa resultatet av utredningen för rektor och i december ska förslag till projektplan lämnas till förvaltningschef.