Transporter och tjänsteresor

Koldioxidutsläppen från transporter och tjänsteresor fortsätter att öka vid universitetet.

Flyg och koldioxidutsläpp

Utsläppen av koldioxid från flygresor har ökat med cirka 6,4 procent per årsarbetskraft vilket motsvarar cirka 56 kilo jämfört med 2014.

Under 2018 släppes cirka ett ton koldioxid per årsarbetskraft ut i samband med tjänsteresor. Det är framförallt flygresor över 50 mil som står för majoriteten av koldioxidutsläpp.

I exceldokumentet här nedanför ser du hur institutioner ligger till när det gäller koldioxidutsläpp från flyg under och över 50 mil.

Kilo CO2-utsläpp från flyg uppdelat per institution 2017 och 2018 (18 Kb)

Antal resta mil med tåg i samband med tjänsteresor vid Stockholms universitet.

Samtidigt ökar tågresandet

Under 2018 reste personal och studenter drygt två miljoner kilometer med tåg. Detta är en ökning med nästan 13 procent jämfört med föregående år. Trenden för att fler och fler väljer att åka tåg på universitetet har ökat sedan 2015.

Tågresor i kilometer uppdelat per institution eller motsvarande (22 Kb)

Antalet digitala möten ökar

Under 2018 mer än fyrdubblades antalet möten via mötes- och konferensverktyget Zoom. Det finns alltså en trend där man ser att antalet resfria och digitala möten ökar vid universitetet.

Avfall

Under 2018 genererade universitetet cirka 847 ton avfall. Cirka 55 procent av avfallet återvinns genom material- eller energiåtervinning.

Totala mängden avfall (övre kurvan) och osorterat avfall (undre kurvan). Angivet i ton.

Under 2018 minskade avfallsmängden med 11 procent jämfört med året innan.

Den dominerande mängden avfall bestod av osorterat brännbart avfall - vilket är 416,8 ton. Samtidigt är det också den mängden som minskar.

Här ser nedan du övriga avfallstyper och mängd under 2018.

  • Returpapper: 148,2 ton
  • Wellpapp samt pappersförpackningar: 85,6 ton
  • Trä: 71 ton
  • Metall: 37,5 ton
  • Elavfall: 24 ton
  • Glasförpackningar färgade: 23,9 ton
  • Plast: 19 ton
  • Fyllnadsmassor: 9 ton
  • Deponi: 7,2 ton
  • Glasförpackningar ofärgade: 5 ton

Du kan också ladda ner data för tidigare år som ett exceldokument här nedanför.

Avfallstyp och mängd år 2011-2018 (11 Kb)

Energianvändning

Det är el, värme och kyla som står bakom universitetets energianvändning.

Under 2018 förbrukade universitetet cirka 53 135 megawattimmar. Räknat per årsarbetskraft förbrukar varje arbetskraft 11 038 kWH och helårstudenter 2 022 kWH.

Jämfört med 2017 har energianvändningen på totalen minskat med 0,7 procent.

Förnybar el

All el vid universitetet under 2018 kan definieras som förnybar - vilket betyder att den kommer från exempelvis vind- eller vattenkraft. Här ingår både verksamhetsel (exempelvis el för datorer, kontorsapparater och belysning i arbetslokaler) och fastighetsel (exempelvis ventilation, pumpar och hissar).

Data på universitetets energianvändning för åren 2009-2018 (10 Kb)

Inköp och upphandling

Under 2018 togs miljöhänsyn med i 73 procent av alla upphandlingar och avrop. Här ingick bland annat tryckeritjänster, avvecklingstjänst för IT-produkter och  fruktkorgar.

Alla upphandlare vid universitetet är utbildade i att ställa miljökrav. Universitetet har även utvecklat en rutin för att följa upp ställda miljökrav vid upphandlingar.