Mål:Stockholms universitets energianvändning ska inte öka per helårsanställd och helårsstudent i jämförelse med 2014 års nivå

Mål delvis: Minskning med 4 procent per helårsanställd men en ökning med 6 procent per helårsstudent.

Under året har universitetet genomfört energieffektiviseringar. Institutioner och avdelningar har arbetat med att genomföra olika energibesparande åtgärder. De har bland annat bytt ut ljuskällorna till LED-lampor och ställt energikrav vid inköp av vitvaror och IT-produkter. Vidare har de genomfört informationsinsatser för att öka medvetenheten om rutiner för energibesparing.  Totalt förbrukades 58 496 641 kilowattimmar energi.

 

Mål: Universitetet ska arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöanpassade möten och transporter bland medarbetare och studenter.

Mål uppnått: Utsläppen av koldioxid från flygresor har minskat med cirka 5 procent per helårsanställd vilket motsvarar cirka 43 kg jämfört med 2015.

Universitetet har tagit fram en film om resfria möten. Vidare har universitetet påbörjat ett samarbete med fastighetsägare om att förbättra medarbetares och studenters möjligheter att cykla till och från arbetet.  På institutioner och avdelningar har de arbetat med att ändra sina resvanor. Medarbetarna har arbetat med att ersätta möten som kräver flygresor med resfria möten och informera medarbetare om hur man kan miljöanpassa sitt resande.

 

Mål: Universitetet ska i sin anskaffning arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan samt för att varor och tjänster ska produceras under goda sociala förhållanden.

Mål uppnått:Under 2016 har miljökrav ställts i 26 av 40 upphandlingar och avrop. I redovisningen ingår upphandlingar som genomförts med öppet eller förenklat förfarande.

Universitetet har påbörjat arbete med en rutin för att formulera miljökriterier i kravspecifikationer. Vidare har universitetet utbildat beställare i att ställa miljökrav. Universitetet har också utvecklat och breddat informationen i att ställa miljökrav vid upphandling på universitetets webb. Universitetet har även utvecklat en rutin för att följa upp ställda miljökrav i upphandlingar, i första hand i upphandlingar över direktupphandlingsgränsen men på sikt även i direktupphandlingar.

 

Mål:Stockholms universitet ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram i enlighet med högskolelagen.

Formuleringen hållbar utveckling avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§.

Mål delvis uppnått: Arbete pågår och en utredning om hur universitetet främjar hållbar utveckling i utbildningsprogram har genomförts.

Universitetet har utrett hur universitetet främjar hållbar utveckling i utbildning enligt högskolelagen 1 kap. 5§. Universitetet har påbörjat ett arbete med att inventera arbete med hållbarhetsmål (Agenda 2030). Vidare har universitetet genomfört informationsinsatser riktade till studierektorer och intresserade lärare om utbildning för hållbar utveckling. Vidare har dialog med studierektorer om insatser för att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram påbörjats.

 

Mål: Uppföljning av att avinvestering avseende fossila bränslen skett i enlighet med den nya placeringspolicyn.

Mål uppnått: En uppföljning av avinvestering har genomförts.

Universitetet har genomfört uppföljning av avinvestering. Universitetet har valt bort investeringar i bolag med produktion (inklusive utvinning) i fossila bränslen. Satt kriterium för investeringar är att de inte får ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och distribuerande bolag inom fossila bränslen.

Mål: Universitetet ska samverka med restauratörer inom universitetsområdet för att minska mängden matrester som slängs.

Mål uppnått: Informationsinsatser har genomförts. Matavfallet minskade med 35 procent mellan september och december 2016 på en av restaurangerna.

Universitetet har tillsammans med den största restauratören på universitetsområdet Frescati samverkat om att öka kunskapen om effekterna av matsvinnet genom olika informationsinsatser.

 

Mål: Universitetet ska arbeta för att användningen av engångsmaterial såsom plast- och pappersförpackningar minskar samt att sorteringen av avfall från mat och dryck ökar, inom universitetsområdet.

Mål delvis uppnått: Påbörjat en undersökning av användningen av engångsmaterial. Mängden hushållsavfall har minskat med 22 500 kg i jämförelse med 2015.

Universitetet håller på att undersöka användningen av engångsmaterial bland restauratörer på universitetsområdet. Vidare har universitetet drivit frågan om att miljöhänsyn tas i hela kedjan av användningen av engångsmaterial från mat- och dryckesförsäljning.