Denis Tajic: Mellan policy och praktik

Avhandlingen Mellan policy och praktik: En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan undersöker hur nyanlända eleverna och skolpersonal upplever, förstår och hanterar de strukturer som finns för nyanlända elevers inkludering.

Denis Tajic
Doktorsavhandling, 2022
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

Mellan policy och praktik: En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering

Denis Tajic, forskare inom barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit en avhandling som handlar om inkludering av nyanlända elever. Han undersöker formella och informella strukturer och hur de påverkar nyanlända elevers inkludering. Resultatet visar bland annat att åtgärder som ska stötta nyanlända grundskoleelevers inkludering sker med en kollektiv ansats och inte utifrån den enskilda elevens behov.

Genom observationer och intervjuer i två mångkulturella grundskolor i olika kommuner undersöktes hur formella strukturer, som kartläggning och studiehandledning implementerades i olika organisation - en skola hade direktinkludering i ordinarie klass och den andra förberedelseklass.  Även hur vikten av informella strukturer, som relationer och interaktion med icke nyanlända elever påverkade nyanlända elever undersöktes.

Skolorna såg nyanlända elever som en homogen grupp vid implementering av studiehandledning på modersmålet som inte gjordes utifrån elevers individuella behov utifrån ämne, och alla fick samma timantal. Skolorna hade, tvärtemot vad tidigare forskning visat, däremot en god social inkluderande miljö. Skolorna arbetade målmedvetet och strukturerat kring både social och fysisk inkludering. Nyanlända eleverna betraktades som en tillgång och genomtänkta och konkreta strategier för inkludering fanns.

Läs avhandlingen Mellan policy och praktik: En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan

Läs en intervju med Denis Tajic om avhandlingen

På denna sida