Mari Ylenfors: Ett integrerat perspektiv på litteracitetsundervisning för flerspråkiga elever

Det finns goda exempel på litteracitetsundervisning där elevernas flerspråkighet tas till vara för att utveckla deras läs- och skrivförmåga. Däremot behöver skolor utveckla sitt arbete med att ta till vara elevernas språkliga resurser i kartläggning och stödinsatser kring läs- och skrivsvårigheter.

Mari Ylenfors
Licentiatuppsats, 2023
School of Education and Communication, Jönköping University 
 

 

Metod

Marie Ylenfors undersöker en kommuns grundskolors arbete med litteracitetsutveckling för flerspråkiga elever. Licentiatuppsatsen består av två studier där hon i den första, en enkätsstudie, undersöker generellt hur man arbetar med litteracitetsutveckling för flerspråkiga elever som har svårigheter med läsning och skrivning. Den andra studien är en uppföljande fallstudie genomförd under ett läsår i en 7–9-skola med hög andel flerspråkiga elever. Skolan ifråga har lyfts fram av Skolinspektionen för sin kvalitativa undervisning i svenska som andraspråk. Ylenfors studerar hur man i två olika kontexter, en förberedelseklass och reguljär undervisning, skapar förutsättningar för litteracitetsutveckling hos flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter.

 

Resultat

Resultaten av enkätstudien tyder på att skolorna generellt inte tar till vara flerspråkiga elevers språkliga resurser varken i förebyggande arbete, såsom kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, eller i stödinsatser. I stället lägger man stor vikt vid träning av fonologisk medvetenhet och avkodning på andraspråket svenska.

I fallstudien på 7–9-skolan framkom att litteracitetsundervisningen innehöll flera olika aspekter av läs- och skrivförmåga och här framträdde också ett flerspråkigt perspektiv i undervisningen.  Vidare visade lärarna ett starkt engagemang för elevernas läs- och skrivutveckling och använde varierade uttryckssätt och arbetsmetoder för att utveckla elevernas litteracitetsförmåga.

En implikation av resultaten är att ta tillvarata elevernas hela kompetens och förmågor i såväl kartläggning och stödinsatser som i litteracitetsundervisning generellt. Därför behöver klasslärares, speciallärares och specialpedagogers samarbete med modersmålslärare utvecklas, för att göra mer kvalitativa kontinuerliga bedömningar av elevers förmågor och svårigheter.

 

Läs mer

Ett integrerat perspektiv på litteracitetsundervisning för flerspråkiga elever

Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie, artikel av Mari Ylenfors, Johan Malmqvist, Gunvie Möllås & John Rack i Nordic Journal of Literacy Research Vol. 8 | No. 2 | 2022 | pp. 82–105

På denna sida