Språklig medvetenhet och aktivitet på sfi, i kursplaner, undervisning och bedömning

Den 5 oktober 2023 bjöd NC in de som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Under en heldag varvades föreläsningar med workshoppar och tillfälle till dialog med kollegor från olika delar av Sverige.

Sfi har på många sätt särskilda förutsättningar och utmaningar jämfört med andra skolformer. Med utgångspunkt i kursplanerna problematiserade och nyanserade forskare, provkonstruktörer och metodutvecklare sfi:s uppdrag ur olika perspektiv.

 

Program

09:00

Registrering och fika  
09:15 Inledning  
09:25

Aina Bigestans

Vad säger kursplanerna om vad eleverna ska få ut av sfi?
Föreläsning och workshop
10:40 Kortare paus

 

10:55 Oliver St John Inkludering av sfi-elever i andraspråksinlärning genom språkstödjare
Föreläsning och gruppsamtal
12:10 Lunch  
13:10 Lisa Gannå

Hur kan vi bygga upp en dialogisk och erfarenhetsbaserad undervisning för elever på sfi? 
Föreläsning och gruppsamtal

14:20 Paus med fika

 

14:45 Marie Gustavsson

Samtal på gång – om förutsättningar för och våra förväntningar på sambedömning
Presentation av materialet, bedömning i grupp, diskussioner

15:55 Utvärdering  
16:00 Avslutning  
 

Medverkande

Läs mer om de föreläsare som medverkade vid konferensen och vad de talade om.

Oliver St John
Oliver St John. Foto: Anders Liljenbring 

Jag kommer att presentera huvuddelarna i en nyare studie som syftar till att utforska användning av vuxna elevers förstaspråk genom språkstödjare och de möjligheterna det skapar för elevers inkludering i sfi studieväg 1. Studiens resultat presenteras i form av fyra bidrag från språkstödjare, och dessa språkstödjare verkar vara avgörande för inkludering av vuxna elever i svenska som andraspråkutbildning. 

Ett viktig del i språkstödjarnas arbeta är att underlätta dialogen mellan lärare och elever. Dialog, möjliggjort av en transspråkande miljö, framställer inkludering som interaktionellt utrymme där eleverna kan hitta sina egna vägar till förståelse genom respons.  

Språkstödjares socioemotionella arbete med elever som inte vågar ta kommunikativa risker i klassrummet visar upp inkludering som en balans mellan undervisningens krav och elevernas psykologiska styrka att bemöta den.

I språkstödjares samverkan kring elevers möjligheter att förankra deras framväxande språkliga kunskap i deras vardag, lyfts inkludering fram som ett pedagogiskt engagemang i att skapa meningsfullt och värdefullt undervisningsinnehåll. 
Språkstödjares uppgift att tillgängliggöra lärarens skriftliga återkoppling till eleverna genom deras starkaste språk synliggör inkludering som en kapacitet hos elever att självreglera utvecklingen av sina andra språk genom en metaspråklig medvetenhet. 

Presentation

Oliver St John är forskare vid Örebro universitet där han har initierat forskning och undervisat inom andraspråksfältet och inom pedagogik. Hans senaste forskningsområden som kommer att presenteras på konferensen handlar om att undersöka frågor om vilka samarbetsformer och processer som är av vikt för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt för sfi-lärare och språkstödjare.

När och hur modersmål kan användas som stöttning för att förstå och anpassa sig till det omgivande målspråket? På vilket det är möjligt att överföra språkkunskaper och situationer de studerande möter i undervisning till kontexter utanför klassrummet för att utöka kommunikativa förmågor och procedurmässiga möjligheter till språkutveckling?

Oliver St John är en av författarna i NC:s Symposiebok Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, och han har skrivit flera artiklar som finns tillgängliga online.

Doing Multilingual Language Assistance in Swedish for Immigrants Classrooms (2021)

“This is not my world”: Essential support strategies for newly arrived adult migrants learning Swedish (2021) 

Aina Bigestans
Aina Bigestans. Foto: Eva Dalin

Jag kommer att lyfta olika aspekter av kursplanerna inom sfi och svenska som andraspråk inom grundläggande komvux och diskutera uttolkningar, ställt mot vad man kan se som kärnan i andraspråksutveckling för vuxna. Jag kommer att reflektera över hur kursplanerna möter målgruppens behov av språkutveckling och hur kursplanerna möjliggör, eller hindrar, arbetet inom ramen för den stora heterogenitet som råder inom målgruppen. Jag kommer även kort ta upp hur man i Norge nu är i full färd med att förändra kursplanerna inom vuxenutbildningen för att bättre lyfta fram vuxenperspektivet och möta utbildningsbehov för gruppen som saknar gedigen skolbakgrund. 

Presentation

Aina Bigestans är universitetslektor med lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande vuxnas andraspråksutveckling, bl a hos Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Som forskare är hon särskilt intresserad av språkutveckling för och i arbetslivet vilket speglas i hennes avhandlingsarbete Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola.  Hon har bland mycket, på uppdrag av Vård- och omsorgscollege, gjort en uppföljning av språkombudens funktion på arbetsplatser inom äldreomsorgen. 

Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola (2015)

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

Lisa Gannå
Lisa Gannå. Foto: Monica Lindvall

Vi vet att vuxna elevers möjligheter att utveckla ett funktionellt andraspråk till stor del kommer an på i vilken utsträckning de själva är delaktiga och drivande i sitt lärande. Det är emellertid inte självklart att alla elever vill eller vågar vara aktiva och interagera med andra i den utsträckning de skulle behöva för att utvecklas maximalt. Inte sällan är det de elever som har störst behov att lära som har sämst förutsättningar att få ut det de behöver av undervisning. Jag kommer att presentera ett didaktiskt utvecklingsprojekt i en vård- och omsorgsutbildning där vi arbetade medvetet för att stötta och utmana samtliga elever att från första stund vilja och våga bidra till en dialogisk och erfarenhetsbaserad undervisning. 

Presentation

Lisa Gannå är svenskdidaktiker och arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Sedan 2016 har hon ingått i det team på NC som arbetar med att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik. Bland annat har hon undervisat och skrivit om sina didaktiska reflektioner i en vård- och omsorgsutbildning.

NC arbetar vidare med att ta fram ett stödmaterial för utbildningar där eleverna på något sätt kombinerar språk- och yrkesutbildning på uppdrag av Skolverket.

Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik

Stödmaterial för språk- och yrkesintegrerande undervisning 
 

Marie Gustavsson
Marie Gustavsson. Foto: Andris Zalelis

Hösten 2022 kom det nya betygsstödjande bedömningsstödet Samtal på gång för sfi kurs B, C och D i sfi ut. Under det här passet ges en presentation av materialet. Vi kommer även att tillsammans bedöma ett samtal, diskutera sambedömning och ta del av några studier som rör just sambedömning.

För att presentationen och passet ska bli så meningsfullt som möjligt för alla som deltar vill vi gärna ha in era tankar och synpunkter på materialet i Samtal på gång. I samband med din anmälan kommer du att få en enkät med följande frågor som vi ber dig besvara senast onsdag 27 september. 

•    Hur har du använt bedömningsstödet Samtal på gång i er verksamhet? 
•    Vilka tycker du är de största förtjänsterna med bedömningsstödet?
•    Vilka utmaningar har du haft med att använda bedömningsstödet? 
•    Är det något som saknas i bedömningsstödet eller något som du skulle vilja veta mer om?

Presentation

Marie Gustavsson arbetar sedan 2011 på Stockholms universitet med provkonstruktion i den arbetsgrupp som på uppdrag av Skolverket tar fram de nationella proven, för kurs B, C och D i sfi. Provgruppen tar också fram det betygsstödjande bedömningsstödet Samtal på gång. Förutom arbetet med provkonstruktion och bedömning har Marie bland annat deltagit i ett projekt på NC kring integrerad språk- och yrkesutbildning.  

Samtal på gång

 

Kontakt

Kontakta Johanna Eriksson vid eventuella frågor.

Ansvarsområde sfi
På denna sida