Ny granskning av sfi

Skolinspektionen har genomfört en granskning av distans- och närundervisningen i 30 skolverksamheter inom sfi i komvux. Granskningen visar att eleverna ges olikvärdiga möjligheter att lära sig grundläggande svenska. Bland annat får distanseleverna sällan får öva på att prata svenska.

Syftet med kvalitetsgranskningen är att bedöma i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att utveckla ett funktionellt andraspråk, som grund för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Av de 30 verksamheter som granskats bedriver 14 distansundervisning och resten närundervisning.

Läs mer om Skolinspektionens rapport: Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk