Om oss

Nationellt centrum för svenska som andra språk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum och arbetar i hela landet även om vi finns lokaliserade på Stockholms universitet.

Vi arbetar för att barn och elever med svenska som andraspråk i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv. 

 

Nationellt uppdrag

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet även om vi finns lokaliserade på Stockholms universitet.

Vi startade vår verksamhet 1998 och det är fortfarande i princip samma förordning (SFS 2007:1475) som styr vad vi gör.  Då var regeringsuppdraget i stort inriktat på skolämnet svenska som andraspråk (sva) och sva-lärarna.

Idag anses möjligheter till lärande för nyanlända elever och andra elever med ett andraspråk i utveckling vara hela skolans ansvar (och således inte enbart sva-lärarens). Det innebär att NC numera arbetar med pedagogiskt verksamma lärare i alla ämnen samt med rektorer och skolledning.

Eftersom en skolas lokala arbete hänger samman med förutsättningar på lokal såväl som nationell nivå, arbetar vi också med att sprida information och föra dialog med beslutsfattare, både tjänstemän och politiker.

En viktig förutsättning för att NC ska kunna arbeta med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet är att alla som arbetar med insatser och uppdrag på NC själva är legitimerade lärare med lång erfarenhet av arbete i förskola och skola.

SFS 2007:1475 Förordning om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Vår verksamhet

Vår verksamhet kan grovt delas in i tre olika områden: samverkan och påverkan, råd och stöd samt insatser och uppdrag. Dessa områden förutsätter och berikar varandra.

Visar våra tre områden som överlappande cirklar.
Våra tre verksamhetsområden förutsätter och berikar varandra.

Under genomförandet av en kompetensutveckling i en kommun eller genom skolverksammas mejl samlar vi kunskap om de förhållande som råder i landet. Den kunskapen tar vi med oss in i arbetet inom de andra områdena, såsom i möten med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och media.

Under sådana möten och i våra kompetensutvecklingsinsatser tillämpar vi och diskuterar såväl forskning som reella möjligheter att tillämpa forskningen och skolans olika regleringar samt ger råd och stöd. På så sätt är NC en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verksamheter.

Läs mer om NC:s verksamhet:

Råd och stöd

Samverkan och påverkan

Insatser och uppdrag

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som är intresserade av lärande för elever som utveckar svenska som ett andraspråk. Lärare, skolledare och politiker samt andra intresserade från förskolan upp till vuxenutbildningen är välkomna att prenumerera.

Vi rapporterar om sådant som är på gång inom fältet. Vi kommenterar också aktuella frågor ur ett andraspråksperspektiv. Man kan bland annat att läsa om ny forskning, rapporter, artiklar från konferenser och intressanta reportage från verksamheter runt om i landet. 

Självklart skriver vi också om sådant som är på gång inom NC och vad vi ser för tendenser i framtiden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

Tidigare nyhetsbrev

NC:s nyhetsbrev maj 2024

NC:s nyhetsbrev mars 2024

NC:s nyhetsbrev december 2023

NC:s nyhetsbrev september 2023

 

Anlita oss

Behöver din kommun eller skola utveckla möjligheterna till lärande för nyanlända och andra elever med ett andraspråk i utveckling och förbättra deras förutsättningar för skolframgång? Behöver ni stöd i arbetet med att stärka och utveckla organisationen av ämnet svenska som andraspråk och sva-lärarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet? Kontakta vår föreståndare med dina önskemål och frågor!

Tidigare föreståndare på NC. Från vänster: Karin Sandwall, Aina Bigestans, Kerstin Nauclér och Inga-Lena Rydén. Saknas gör Lena Tidblom. Foto: Monica Lindvall
 

NC anordnar inga kurser i svenska

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar inga kurser i svenska. Om du är nyanländ i Sverige ber vi dig kontakta din hemkommun – de ansvarar för undervisningen i sfi, svenskundervisning för invandrare. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och om du är folkbokförd i kommunen är undervisningen gratis.

 

Kontakt

Är du intressad av att anlita NC i ett uppdrag? Skicka en förfrågan till vår föreståndare.

Har du genrella frågor kring vår verksamhet? Hör av dig till: info@andrasprak.su.se

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

Föreståndare
På denna sida