Kommentarer och yttranden

Vi har som vana att kommentera aktuella nyheter och förslag som rör svenska som andraspråk samt flerspråkiga elevers lärande. Här nedan finns ett antal kommentarer och debattartiklar där våra åsikter och förändringsförslag framkommer. Du hittar också ett urval av våra remissyttranden.

En samling över de kommentarer som NC ger kring aktuella nyheter, remisser, utredningar och andra skrivelser som rör svenska som andraspråk samt flerspråkiga elevers lärande.

 

Förslag om tre-årsgräns på sfi ett slag i luften

Regeringens förslag att införa en tre-årsgräns på sfi kommer inte att stärka elevernas möjligheter till språkutveckling eller arbetsmarknadsinträde. NC menar att regeringen istället borde lägga förslag som stärker lärares och rektorers förutsättningar att erbjuda en undervisning av hög kvalitet.

Ta del av NC:s kommentar till regeringens förslag om tre-årsgräns på sfi

 

NC kommenterar PISA 2022

I Skolverkets rapport PISA 2022 framgår att både kommunala huvudmän och friskolor har svårigheter att hantera den svenska grundskolans uppdrag. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ser det som ett stort misslyckande att svensk skola, trots de många kompetensutvecklande insatser som riktats mot skolans professionella sedan PISA-raset 2012, inte kan erbjuda en undervisning som ger elever likvärdiga möjligheter att utveckla de kunskaper och kompetenser som läroplanen gör gällande.

Med denna kommentar vill vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) peka på några åtgärder som vi ser som avgörande för ökad likvärdighet i svensk skola.

Läs NC:s kommentar till PISA 2022

 

NC kommenterar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolor i socioekonomiskt svaga områden

I rapporten framkommer brister i förskolornas kvalitet, vilket får allvarliga konsekvenser i arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag. Med denna kommentar pekar NC på några åtgärder som vi ser som särskilt relevanta att lyfta fram när det gäller förskolors arbete i socioekonomiskt svagare områden.

Läs NC:s kommentar till Skolinspektionens kvalitetsgranskning

 

NC kommenterar Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023

I Skolverkets lägesrapport för 2023 som publicerades idag, den 25 augusti, konstateras det att svensk skola inte är en skola för alla. Skolan klarar inte av sitt kompensatoriska uppdrag och mer behöver göras för att stärka alla elevers möjlighet till goda kunskaper, detta gäller inte minst elever med svenska som andraspråk.

I NCs kommentar lyfter vi sådant som vi anser extra viktigt att belysa vad gäller elever med svenska som ett andraspråk.

Ta del av NCs kommentar "En skola även för elever med svenska som andraspråk"

 

Språk- och kunskapsprov för permanent uppehållstillstånd leder inte till en främjad integration

Den 29 maj överlämnades betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Utredningen föreslår att ett språk- och kunskapstest ska införas som krav för permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och skapa ett inkluderande samhälle. NC menar att det är en felriktad satsning. Vill man faktiskt främja integrationen bör satsningar på exempelvis sfi-utbildningen och utbildningar som kombinerar språk- och yrkesutbildningar prioriteras.

Sannolikheten att införandet av språkkrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd leder till en främjad integration är liten. Negativa konsekvenser, som exempelvis exkludering och utanförskap är däremot en högst trolig följd av förslaget. 

Läs NC:s kommentar

 

NC kommenterar de ökade skillnaderna i läsförmåga enligt PIRLS 2021

Ett av de mest utmärkande resultaten i rapporten PIRLS 2021 är att skillnaderna i läsförmåga mellan elever med olika bakgrund ökar. I den efterföljande debatten kring resultat och åtgärder saknar NC en diskussion om vikten av, och tillgång till, kvalitativ undervisning i ämnet svenska som andraspråk. Med denna kommentar vill NC lyfta några åtgärder som är nödvändiga för att nyanlända och flerspråkiga elever ska få den läs- och skrivundervisning som de har rätt till.

Läs hela NC:s kommentar

 

Skolverkets översyn av svenskämnena

Skolverket har genomfört en bred översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk och lämnade över rapporten till regeringen i slutet av maj 2022. Skolverket föreslår att svenska som andraspråk bör kompletteras med en ny grundläggande del för nybörjare. Dessutom behövs tydligare regler, kompetensutveckling och mer stöd till både lärare och rektorer. Det är några av Skolverkets förslag till regeringen om hur ämnena svenska och svenska som andraspråk kan förbättras. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen som, om de genomförs, kan vara viktiga steg på väg mot att stärka undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. I denna artikel kommenterar NC främst förslagen som rör grundskolan.

Läs NC:s kommentar

 

Sfi-pengsutredningen SOU 2022:17

NC samt den fristående enheten Nationella prov i sfi, vid Stockholms universitet, ser risker kopplade till förslagen i betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi som onsdag 30 mars överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström. Ekonomiska resurser bör inte läggas på ytterligare ett test inom sfi-utbildningen utan riktas in på att utveckla kvaliteten i sfi-utbildningen och skapa bättre förutsättningar för en språkutvecklande undervisning. Ett standardiserat test för att mäta progression är inte svaret på de utmaningar sfi står inför.

Läs kommentaren

 

Språkliga nivån som krävs kan variera för olika yrken

I DN 21-09-30 publicerade fyra komvuxlärare några förslag utifrån kritik de framförde om sfi. Bland annat att ”experimentet” kombinationsutbildningar bör avbrytas.

Läs repliken från NC:s medarbetare Lisa Gannå och Karin Sandwall

 

Arkiv

Om du vill ha tidigare kommentarer än de som finns i arkivet är du välkommen att kontakta oss på info@andrasprak.su.se

Med anledning av delbetänkandet kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) vill NC lyfta en rad frågor. NC saknar bland annat ett fördjupat resonemang om vad förslagen kan komma att innebära inom sfi-utbildningen, vad den föreslagna språkliga nivån kan komma att innebära för kortutbildade och hur en likvärdig och rättssäker bedömning ska säkertställas mot bakgrund av de brister inom sfi som bland annat KLIVA-utredningen har lyft.

Ta del av kommentarerna

Tisdag 1:a december 2020 mottog utbildningsminister Anna Ekström KLIVA-utredningens betänkande Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66 av den särskilda utredaren Karin Sandwall. NC välkomnar utredningen och vi ser de stora vinsterna i att utredningens förslag genomförs.

Ta del av kommentaren

Med tanke på senaste tidens diskussion om modersmålsämnet utifrån politiska förslag om att lägga ner modersmålsundervisningen vill vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) tillsammans med Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet, med denna text belysa att modersmålsundervisning har stor betydelse för såväl individ, skola som samhälle. 

Ta del av hela texten

En stor majoritet av de tillfrågade lärarna och studiehandledarna upplever att kommuners och skolors ansträngda ekonomi bidrar till att elever får minskad studiehandledning på modersmålet. Många anser dessutom att deras elever inte får studiehandledning utifrån behov, varken i den omfattning eleverna behöver eller under tillräckligt lång tid. Flera lärare och studiehandledare upplever dessutom att de har små möjligheter att påverka så elever kan få mer studiehandledning om eleverna behöver. Detta framkommer i en enkätundersökning som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) genomförde under hösten 2020.

Läs mer om enkätsvaren

Den 14 januari 2020 publicerade Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7–9 som visar stora brister gällande bedömningen av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk, rektors ledning och undervisningens genomförande. För oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är dessa resultat tyvärr inga nyheter och vi menar att det är hög tid att agera för att flerspråkiga och nyanlända elever ska få den undervisning i svenska språket som de har rätt till. I denna artikel diskuterar vi några av resultaten. 

Ta del av kommentarerna

En elevs tid för studier inom sfi behöver alltid ställas i relation till elevens progression och framsteg i utbildningen. Samtidigt kan inte elevens progression beaktas utan hänsyn till den kvalitet som undervisningen håller och kvaliteten hänger självklart samman med de förutsättningar som sfi-anordnarna har.

NC:s tidigare yttrande om sfi står fast. Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i utbildningen inte finns.

Läs mer i NC:s rapport Kan timmarna ta slut?

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kommenterar här betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17). NC kommenterar de delar som rör NCs uppdrag specifikt, dvs delar av kapitel 12: Vissa frågor om modersmål, svenska som andraspråk och språkutveckling.  Sammanfattningsvis stödjer NC inte utredningens förslag om en mer flexibel grundlärarexamen och delar inte utredningens bedömning att förändringar gällande språkutveckling eller språkinlärning inte behöver göras av examensbeskrivningarna för de fyra lärar- och förskollärarexamina.

Ta del av kommentarerna

Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i sfi-utbildningen inte finns, skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en kommentar efter Kalla faktas program Sfi-bluffen som sändes i februari 2018.

Ta del av kommentarerna

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har skrivit remiss på betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). NC avstyrker utredningens förslag att fjärrundervisning ska få användas i alla ämnen förutom de praktisk-estetiska och påpekar att flera av förslagen riskerar att bidra till försämrad undervisning för den stora gruppen nyanlända elever.

Läs en sammafattning av yttrandet

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar många av de förslag som förs fram i Komvuxutredningen En andra och en annan chans – ett komvux i tiden 2028:71. Utredningens omfattande och väl motiverade förslag kan fungera som en gedigen grund för nödvändiga och konstruktiva diskussioner i landets kommuner.

Ta del av NC:s kommentararer

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (SOU 2017:51) har nu lämnat sitt delbetänkande. NC välkomnar i huvudsak förslagen, men anser att vissa av dem borde ha formulerats skarpare och tydligare för att säkerställa en tydligare riktning och en än högre ambitionsnivå för huvudmän och lärosäten. Utredningens steg för steg-strategi riskerar annars att främst bli ett enda steg istället för en bred väg mot bättre och mer likvärdiga förutsättningar i skolverksamheterna.

Ta del av kommentaren

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har nu lämnat över sitt betänkande och lägger fram ett antal väldigt intressanta och viktiga förslag. Förslagen innebär bland annat ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers utbildning, förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och att nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen i stort men kommentera vissa delar.

Ta del av kommentaren

I februari 2017 har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement.

Ta del av våra kommentarer

I promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning, Dnr U2016/04953/UH, lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Bland annat föreslås att undervisningsämnet svenska som andraspråk ska få kombineras med valfritt annat ämne. Detta förslag menar vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kan riskera ökade brister i likvärdighet om man inte noga överväger att till innehåll och omfattning göra om lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska.

Ta del av NC:s kommentarer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) lämnar här som remissinstans synpunkter och kommentarer till betänkandet "På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik", SOU 2016:59.

Remissyttrande angående Läsa-Skriva-Räkna-garantin

På denna sida