Litteratur om att undervisa nyanlända elever

I denna artikel tipsar vi om ett urval titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.

De senaste åren har det publicerats ett antal olika böcker och andra material som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. På den här sidan tipsar vi om sådant som är relevant framför allt för grundskolan och gymnasiet. Inledningsvis tipsar vi om böcker och i slutet av sidan finns fritt tillgängligt material producerat av Skolverket och Uppsala universitet.

 

Böcker om nyanlända och undervisning

Nedan följer ett urval titlar kring nyanlända elevers lärande. Det är allt från forskningsantologier till mer beskrivande monografier. De handlar om styrning, ledning och organisation liksom om didaktiska råd och praktiska undervisningsexempel.

Böcker som handlar om undervisning för nyanlända elever.

 

av Saima Glogic och Annika Löthagen Holm (2021)

Likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag är det centrala, övergripande temat för boken. Med stöd i relevant forskning tar författarna sig an ett brett register av aspekter inom området och resonerar kring hur dessa inverkar positivt på elevernas skolframgång. Den gemensamma nämnaren är ett inkluderande arbetssätt, en språk- och kunskapsutvecklande undervisning och en strävan att bygga upp elevernas egenmakt. De olika dimensionerna beskrivs och fördjupas i boken, vars främsta användningsområde är av praktisk natur och syftar till att erbjuda verktyg för en undervisning av hög och likvärdig kvalitet. Boken vänder sig främst till ämneslärare på grundskola och gymnasium och ger en handfast modell över hur kollegialt lärande kan ske med boken som underlag.

Läs mer om Likvärdig utbildning i mångkulturella klassrum hos förlaget.

av Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag (3 uppl 2021)

Boken består av två delar. Den inleds med en beskrivning av de olika myndigheter som ansvarar för nyanlända och för asylprocessen, med särskilt fokus på de regler som aktualiseras beträffande barn. I bokens andra del beskrivs de bestämmelser i skollagen och övriga styrdokument som gäller alla barn och elever men som kan vara av särskilt intresse för barn och elever med utländsk bakgrund. De specifika regler som gäller för nyanlända behandlas också. Denna nya upplaga är föranledd av framförallt de förändringar som skett inom asylrättens område samt de nya regler i skollagen som gäller nyanlända elever i högstadiet. I den här upplagan omfattas även förskolan och de utmaningar och rättsliga regler som gäller där.

Läs mer om boken Nyanlända i förskola och skola hos förlaget.

av Jenny Nilsson Folke (2019)

Nyanländ i den svenska skolan: elevperspektiv på inkludering och skolövergångar, handlar om hur nyanlända elever upplever mötet med det svenska skolsystemet. Vilka förutsättningar är viktiga för att skapa ett gott mottagande av nyanlända elever? Är det svenska språket det avgörande villkoret för att bli inkluderad eller finns det andra, mer subtila villkor? Vad säger nyanlända elever själva om sin första tid i den svenska skolan? Hur ska deras berättelser förstås i relation till skolans mål om att verka för en inkluderande lärmiljö? I boken ges inledningsvis en överblick över forskningen kring migrerade elevers utbildningsvillkor. Därefter analyseras de nyanlända elevernas upplevelser av tre olika skolövergångar utifrån elevernas perspektiv. 

Här hittar du Nyanländ i svenska skolan hos förlaget.

av Jim Cummins (2017)

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Boken stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola.

Läs mer om Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid hos förlaget.

av Pirjo Lahdenperä m.fl. (red) (2017)

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet – undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transspråkande. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska diskussioner om hur man som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna. I del tre presenteras didaktiska exempel hämtade från autentisk klassrumsinteraktion som är tänkta att ge inspiration. Boken bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt på författarnas erfarenheter från forskning och praktik i skolorna. Merparten av författarna är själva flerspråkiga och arbetar aktivt med frågor som rör nyanlända elevers skolgång. 

Här hittar du Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet hos förlaget.

av Anna Kaya (2016)

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utmaningen att undervisa nyanlända elever. I den här boken får vi följa den utvecklingsresa hon då påbörjade och ta del av många års reflektioner, erfarenheter och lärande. Utifrån forskningsbaserade framgångsfaktorer beskrivs teorier, metoder och inspirationskällor samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov. Boken tar sin utgångspunkt i frågeställningar som lärare för nyanlända ofta ställs inför. Den vänder sig till alla blivande och yrkesverksamma grundskollärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp.

Här hittar du Att undervisa nyanlända hos förlaget.

av Sara Persson (2016)

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Skolan innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte minst förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever snabbt ska utveckla både ett funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk.

Här finns Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet hos förlaget.

av Saima Glogic & Annika Löthagen Holm (2016)

Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever. Boken ger grundläggande kunskap om mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning. I del 1 behadlas organisationens roll i inkluderingen och hur samsyn om värdegrund, undervisningssätt och förhållningssätt kan skapas. Del 2 tar upp lärarens roll i arbetet med nyanlända. Boken ger en introduktion till vad en språkinriktad undervisning innebär och hur man undervisar en grupp med flera språkförståelsenivåer på ett inkluderande sätt.

Boken är slut hos förlaget, men finns som begagnad samt att låna på bibiliotek.

av Anna Lund & Stefan Lund (red) (2016)

På vetenskaplig grund ger kapitlen svar på frågan: Vilka är framgångsfaktorerna i mångkulturella skolor? Avgörande är inte bara en skolkultur där elever kan vara olika utan även, som Mats Trondman skriver i bokens sammanfattande analys: att eleverna kan lära sig så att de lär sig att de kan lära sig. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, skolledare och elevvårdspersonal med intresse för skola och utbildning i ett mångkulturellt samhälle.

Här finns Skolframgång i det mångkulturella samhället hos förlaget.

 

Fritt tillgängligt material

Nedan följer ett urval av fritt tillgängligt material kring nyanlända elevers lärande.

Skolverket 

Emma, lärare i svenska som andraspråk i Halmstad, berättar i den här filmen om sina erfarenheter av att undervisa nyanlända elever i grundskolan.

En lärare delar med sig av sina erfarenheter av att undervisa nyanlända

Forum för samverkan, Uppsala universitet

I en kortare intervju beskriver och förklarar en nyanländ elev i åk 6 sina strategier vad gäller läsning. Strategierna som beskrivs är något lärare behöver arbeta med i undervisningen vad gäller att medvetandegöra elever om vilka strategier de har och vilka strategier de behöver utveckla för att lära det nya språket på bästa sätt.

En nyanländ elev i åk 6 beskriver sina strategier för att lära

Moduler i Lärportalen

Det finns fler moduler i Lärportalen kring nyandlända elever. Här tipsar vi om två av dem.

Nyanländas språkutveckling

Den här modulen i Lärportalen vänder sig till lärare i svenska som andraspråk på högstadiet och på gymnasiets språkintroduktion och ger verktyg att planera och genomföra undervisning som stödjer språklig progression för nyanlända elever. Kunskaper, erfarenheter och språkliga resurser som eleverna har med sig som tillgångar att bygger undervisningen vidare på. Med tydliga mål och genomtänkt stöttning och med en grundförutsättning att alltid betrakta nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern har en kognitiv nivå som motsvarar deras ålder ställer höga krav på att anpassa undervisningen så att den blir utmanande för eleverna.

Att undervisa nynlända ungdomar i grundläggande litteracitet

Ytterligare en modul i Lärportalen visar ett övergripande synsätt på arbetet med nyanlända elever som behöver utveckla sin grundläggande litteracitet. Läsande och skrivande sker i ett kommunikativt, multimodalt och socialt sammanhang. Genomgående används en modell där ett betydelseskapande, kodknäckande, analyserande och textanvändande arbete samverkar i undervisningen från första början.

Nyanländas språkutveckling Lärportalen

Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar

 

Kontakt

Har du frågor kring innehållet på sidan eller förslag på material som vi skulle kunna lägga till? Hör av dig till vår webbredaktör.

Webbredaktör för NC
På denna sida