Strategier för att lära sig språk

Elever som läser svenska som andraspråk (sva) eller svenska för invandrare (sfi) måste lära sig svenska både i och utanför klassrummet. Därför behöver de också utveckla strategier för att göra detta på bästa tänkbara sätt.

I kursplanerna för sva och sfi lyfts språkinlärarstrategier fram som viktiga mål för undervisningen. I den här artikeln finns resurser och fördjupningsmaterial om språkinlärarstrategier och ordinlärningsstrategier.

 

Varför är språkinlärarstrategier så viktiga?

Ytterst handlar strategier om planering och tillvägagångssätt för att uppnå ett mål. När det gäller språkutveckling och språkinlärning, handlar det om medvetna eller omedvetna, planerade och spontana tillvägagångssätt för att uppnå olika kommunikativa mål eller för att lära sig målspråket. Elever som läser sfi och sva ska erövra en kommunikativ språklig förmåga som gör att de kan fullt ut delta i utbildning, vardagsliv och samhällsliv i Sverige. 

Två av de sju förmågor som elever inom sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) enligt kursplanen ska utveckla handlar om kunskaper om hur man lär sig språk. I den ändrade kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan (Lgr22) har man numer lyft fram strategier för att lära sig språk i ämnets syfte. Alla elever inom sva och sfi behöver bygga upp ett rikt och brett ordförråd för att utveckla en god kommunikativ språkförmåga på svenska.

 

Ta del av inspelade föreläsningar!

I sex stycken inspelade föreläsningar har vi fördjupat oss kring temat språkinlärarstrategier i allmänhet och strategier för att lära sig ord i synnerhet. Vi tänker oss att lärare i svenska som andraspråk i alla skolformer, eller i sfi inom vuxenutbildningen, kan ha glädje av dessa inspelningar.

Du som lärare behöver ta ställning till vad som är relevant för just din undervisningsgrupp i relation till det innehåll som presenteras. Flera undervisningsexempel i filmerna om ordinlärningsstrategier berör till exempel främst elever som redan erövrat läs- och skrivförmåga på svenska.

 

Språkinlärarstrategier – 2 föreläsningar

Aina Bigestans. Foto: Eva Dalin

De två första föreläsningarna med Aina Bigestans har ett teoretiskt anslag och presenterar mer övergripande vad som menas med språkinlärarstrategier för kommunikation och språkinlärning. Föreläsningarna relaterar också till vad kursplanerna i sva och sfi innehåller i anslutning till detta. 

Som språkinlärare och språkanvändare gör man bruk av olika slags strategier. När lärare planerar är det bra att fundera på vilka slags strategier som eleverna får möjlighet att träna på genom olika aktiviteter.

 

 

Begreppet ”strategi” återkommer dessutom ofta  i kursplanerna för sva och sfi. Det talas bland annat om språkliga strategier, lässtrategier, språkinlärningsstrategier och strategier för kommunikation. Här kommenteras mer detaljerat skrivningarna som direkt eller indirekt rör språkinlärarstrategier av olika slag.

 

 

 

Ordinlärningsstrategier – 4 föreläsningar

Maria Wiksten. Foto: Eva Dalin

Det finns totalt fyra inspelade föreläsningar om ordinlärningsstrategier med Maria Wiksten. På YouTube finns i beskrivningen under varje film både innehåll och tidsangivelser för den som vill navigera i filmerna. Till varje film finns frågor att reflektera kring.

Den här är den första av fyra inspelade föreläsningar om strategier för att lära sig ord. Den presenterar vad som menas med en ordinlärningsstrategi genom att ge flera exempel som passar både i och utanför andraspråksundervisningen. Den diskuterar även frågan om det finns strategier som är mer effektiva än andra för att lära sig ett andraspråk. 

 

 

Frågor att reflektera kring

 • Vilka ordinlärningsstrategier har du själv använt för att lära dig ett språk? Vilka tyckte du var särskilt effektiva? Mindre effektiva? 
 • Vad vet ni idag om hur era elever lär sig nya ord och utvecklar sitt ordförråd? Och ännu viktigare, hur tänker eleverna själva kring hur de lär sig nya ord och utvecklar sitt ordförråd?
 • Vilka strategier för att lära sig ett ord på ett andraspråk behöver ni ta upp i undervisningen så att eleverna blir goda, självständiga språkinlärare? Kan olika strategier och olika fokus passa för olika åldrar?
 • Vilka strategier möter eleverna redan i annan språkundervisning? Vilka är likheterna och skillnaderna i strategier för att lära sig ord i andraspråket och i ett främmande språk som moderna språk eller engelska? Var kan vi lärare samarbeta och var behöver vi skilja oss åt?
 • Om ni har klasser med svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum, hur kan ni då jobba med de ordinlärningsstrategier som andraspråkseleverna behöver och har rätt till?
 • Vilka vinster/utmaningar ka det finnas med att tala om både ett aktivt och passivt ordförråd i relation till de ordinlärningsstrategier man väljer? Vilken roll kan olika undervisningsupplägg och bedömningsuppgifter spela?

 

Den här är den andra av fyra inspelade föreläsningar om strategier för att lära sig ord. Den tar upp vad som kan vara bra att tänka på när man vill undervisa om ordinlärningsstrategier. Den ger också flera exempel på hur man kan anteckna nya ord för att lära sig dem, och vad man som lärare kan tänka på kring detta i undervisningen. Sist men inte minst kommer tips på uppgifter som passar när man vill öka elevernas ordmedvetenhet samt deras medvetenhet om strategier som de kan använda.

 

 

Frågor att reflektera kring

Börja gärna med att samla era spontana tankar och reflektioner, enskilt i skrift och om ni är flera, i en runda. Sedan finns här förslag på frågar att diskutera tillsammans eller enskilt reflektera över.

 • Vilka paralleller kan ni se mellan att undervisa om strategier för att lära sig ord och andra strategier som till exempel strategier för läsförståelse? Vilka lärdomar och erfarenheter kring det kan ni ta med er in i det här?
 • Hur antecknar eleverna nya ord de vill lära sig idag? Vilka möjligheter och begränsningar ser de med dessa sätt och med andra? 
 • Hur antecknar ni lärare nya ord som tas upp i undervisningen? Finns det något där som ni skulle vilja utveckla och utvärdera tillsammans? 
 • Jobbar ni idag med elevernas ordmedvetenhet? Delge varandra era erfarenheter. Planera gärna något nytt sätt att ta upp det i undervisningen tillsammans. 
 • Finns det något kring detta ni skulle vilja sprida till andra lärare? Om ja, hur skulle ni då kunna göra det?

Att kunna använda ordböcker och lexikon är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Att kunna använda de resurser som finns på ett kompetent sätt är centralt när man lär sig ett nytt språk. Den här inspelade föreläsningen belyser vikten av att ta upp detta i andraspråksundervisningen. Hur man kan göra detta beror på vilken elevgrupp man har och vår förhoppning är att ni vill diskutera, planera och dela med er av uppgifter och upplägg för att ta upp detta i undervisningen. Ett tips är att se denna föreläsning tillsammans med kollegor på skolan som inte är lärare i svenska som andraspråk, men som undervisar andraspråkselever i andra ämnen. De kommer säkert att uppskatta inte bara tipsen på resurser att använda, utan också den ökade insikten i möjligheter men också fallgropar som finns för eleverna när de slår upp ett ord.

 

 

Frågor att reflektera kring

 • Vilka resurser brukar ni använda och rekommendera? Undersök tillsammans hur de resurserna fungerar. 
 • Vad vet ni idag om hur eleverna slår upp ord? Vad skulle ni vilja veta mer om angående det? Hur kan ni undersöka det? 
 • Hur skulle eleverna kunna bli bättre på att slå upp ord? Kan ni direkt se saker som de skulle behöva träna på och lära sig? Hur skulle ni kunna stötta det i undervisningen? 
 • Hur gör ni idag för att träna eleverna på att slå upp ord? Delge goda erfarenheter till varandra.

Att gissa vad ett ord betyder är förmodligen en av de vanligaste strategier för att utöka ordförrådet i sitt modersmål. När en modersmålstalare stöter på ett nytt ord försöker hen troligen att gissa sig till vad ordet betyder. Ju fler gånger som hen stöter på ordet, desto mer information kan hen få om vad ordet betyder och hur det används. Detta är en vanlig strategi, men det finns mycket som man behöver tänka på för att den ska bli effektiv även för andraspråkselever. 

 

 

Frågor att reflektera kring

 • Tränar ni idag era elever att gissa ords betydelser? Delge i sådana fall era erfarenheter. 
 • Hur skulle ni kunna utveckla ert sätt att jobba med att gissa ords betydelser? Vad passar era elever? Hur kan strategin kombineras med andra strategier för att lära sig ord?
 • Att gissa ords betydelser kräver att man är en aktiv läsare och språkligt medveten – hur skulle ni mer beskriva de kunskaper och strategier som krävs? 
 • Hur jobbar ni idag med ordbildning? Vad fungerar bra? Vad vill ni utveckla?
 

Titta tillsammans

Tanken med dessa inspelade föreläsningar är skapa ett underlag för lärares egna pedagogiska utveckling på temat språkinlärarstratgier. Vi tror att lärare kan ha glädje av att tillsammans med kollegor diskutera vad som i föreläsningarna är relevant för just deras undervisningsgrupper. För att bidra till det kollegiala lärandet, har vi också gjort förslag på diskussionsfrågor till de fyra filmerna om ordinlärningsstrategier. Dessa finns under respektive film.

Dela i sociala medier

Dessa inspelade föreläsningar är på intet sätt heltäckande och även om vi haft ambitionen att ge konkreta undervisningsexempel, presentera teorier och aktuell forskning, så hoppas vi att ni som tar del av föreläsningarna vill komplettera med eget vetande och undervisningserfarenheter från området. Vi skulle bli mycket glada om ni som ser föreläsningarna vill fortsätta samtalet i våra Facebookgrupper och i andra sociala medier. På så vis kan vi också tipsa varandra om mer relevant forskning, andra föreläsningar samt litteratur som också handlar om strategier för att lära sig ett andraspråk. 

 

Förslag på vidare fördjupning

“Intensivsvenska” är ett projekt där forskare och lärare samverkar för att skapa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Ett av deras primära fokus handlar om att utveckla elevernas ordförråd. Rapporten “Minnesteknik för ordinlärning” av Tomas Riad & Maria Lim Falk är särskilt intressant i det här sammanhanget. 

Fler tips på fördjupning finns i våra referenslistor och i de tips vi ger i de inspelade föreläsningarna.

Läs mer om projektet Intensivsvenska

Läs rapporten MInnesteknik för ordinlärning

Mer material om svenska som andraspråk

På vår webb hittar du mer material kring nyheter i svenska som andraspråk i Lgr22. Ta del av diskussionsunderlag, fördjupade ariklar och inspelade föreläsningar.

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Resurser för att stötta implementeringen av kursplanen i svenska som andraspråk i Lgr22

På denna sida