Resurser och fördjupning

En del i vårt uppdrag som ett resurscentrum är att stötta de som arbetar för flerspråkiga elevers skolframgång. Därför både skapar och sammanställer vi material som stöd och kompetensutveckling. Här hittar du framför allt vårt eget material men också tematiska tips på fördjupning för den som vill lära mer om ett ämne.

Resurser och fördjupande artiklar för lärare och skolledare med intresse för ämnet svenska som andraspråk (sva).

 

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Här finns material kring ämnet svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasiet.

Stärk det systematiska kvalitetsarbetet kring svenska som andraspråk

Vill du som skolledare jobba med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kring ämnet svenska som andraspråk? Här finns länkar till material som kan passa att använda i utvecklingsarbetet. Vi ger dig också råd kring hur du kan gå tillväga. Önskar du mer stöd i processen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Material till skolledare som vill utveckla ämnet svenska som andraspråk

Hur kan svenska som andraspråk organiseras?

Många skolor brottas med hur ämnet svenska som andraspråk kan organiseras. Vi diskuterar frågan i artikeln "Hur kan svenska som andraspråk organiseras i grundskolan?". Du kan också läsa inspirerande reportage och intervjuer med sva-lärare och skolledare om hur de har valt att organisera undervisningen i svenska som andraspråk på sin skola.

Hur kan svenska som andraspråk organiseras i grundskolan?

Åldersblandade grupper i sva – ett sätt att organisera undervisningen

Sva-ansvarig stärker skolans utvecklingsarbete

Tvålärarskap för svenska och svenska som andraspråk

Utveckla ämnet svenska som andraspråk i grundskolan

Detta är ett material som NC skapade inför implementeringen av revideringarna i sva-kursplanen i Lgr22. Det är fortfarande en bra resurs som kan stötta skolchef, rektor, utvecklingsledare och sva-lärare att diskutera organisation, systematiskt kvalitetsarbete, planering, undervisning och bedömning gällande svenska som andraspråk i grundskolan.

Resurser för att stötta implementeringen av kursplanen i svenska som andraspråk i Lgr22

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

I kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr22 skrivs det tydligt fram att undervisningen ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv. Skillnaderna mellan svenskämnet (sv) och svenska som andraspråk (sva) är större och tydligare framskrivna i Lgr22 jämfört med i Lgr11. I den här texten kan du som är rektor läsa mer om vad ett andraspråksperspektiv i sva-undervisningen innebär, och hur det kan påverka organisationen av sva-undervisningen på skolan. Även lärare i svenska och svenska som andraspråk samt utvecklingsledare kan ha användning av textens innehåll. 

Vad innebär ett andraspråksperspektiv?

Inspelade föreläsningar om språkinlärningsstrategier

Elever som läser svenska som andraspråk (sva) eller svenska för invandrare (sfi) måste lära sig svenska både i och utanför klassrummet. Därför behöver de också utveckla strategier för att göra detta på bästa tänkbara sätt. I kursplanerna för sva och sfi lyfts språkinlärningsstrategier fram som viktiga mål för undervisningen. Här hittar du resurser och fördjupningsmaterial om språkinlärningsstrategier generellt men även specifikt om strategier för att lära sig nya ord och utöka sitt ordförråd på svenska.

Strategier för att lära sig språk

Så här kan "i jämförelse med andra språk eleven kan" se ut i praktiken

I Lgr22 återkommer “andra språk eleven kan” på flera ställen i kursplanen för svenska som andraspråk. Läs mer om vad det kan innebära i undervisningen och hur du som lärare kan använda dig av elevernas flerspråkighet som en resurs för lärande.

Vad menas med "i jämförelse med andra språk eleven kan"?

Lär dig mer om läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga år 2023. Det betyder att vi har en stor andel elever som lär sig läsa på ett annat språk än sitt modersmål. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar våra elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp. 

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

Svenska som andraspråk i Gy11, Lgr22 och Gy25

Vi på NC har jämfört likheter och skillnader mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk i kursplanerna för grundskolan och gymnasiet. Du kan även hitta en kommenterad jämförelse av de båda ämnesplanerna i Gy25, inklusive för anpassad gymnasieskola. Det finns också en kommenterad jämförelse mellan Gy11 och Gy25 där vi uppmärksammar förändringar som gjorts.

Läs mer under våra vanliga frågor

Vanliga frågor kring svenska som andraspråk

På vår sida med vanliga frågor finns det massor av matnyttigt att läsa för den som har funderingar kring sva-undervisning på grundskolan och gymnasiet. Vi varar bland annat på frågor som:

  • Vilka elever får läsa sva?
  • Hur bedömer man om en elev behöver läsa sva?
  • Vilken dokumentation krävs för beslut kring sva?
  • Hur länge ska en elev läsa sva?
  • Hur kan svenska som andraspråk organiseras?
  • Vilket stöd finns det för rektorer som vill förbättra organisation och undervisning av sva?

Svar på vanliga frågor om svenska som andraspråk i grundskolan

Svar på vanliga frågor om svenska som andraspråk i gymnasieskolan

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vi på NC har lång erfarenhet av kompetensutveckling för lärare från förskolan upp till vuxenutbildning som vill veta mer om hur de kan arbeta språkutvecklande i sina respektive ämnen. Här har vi samlat film- och lästips för den som vill lära mer på egen hand, eller tillsammans med sina kollegor.

Elever står tillsammans och skriver samt pratar.
Foto: Jens Olof Lasthein

Lär dig mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Centrala teorier, begrepp och arbetssätt i SKUA

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika ämnen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända elever

 

Nyanlända elever i grundskolan och gymnasiet

De senaste åren har det publicerats ett antal olika böcker som handlar om organisation och undervisning av nyanlända elever. Här får du läsa kort om ett urval titlar som fungerar lika bra att läsa och resonera kring i arbetslaget, på skolan eller i kommunen som att läsa på egen hand för att utveckla undervisningen.

Litteratur om att undervisa nyanlända elever

Nyanlända elever – viktiga länkar

När man får nyanlända elever kan det vara många frågor som väcks. I den här artikeln har vi samlat en del viktiga länkar om mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever.

Nyanlända elever - viktiga länkar

Organisera undervisningen för nyanlända elever

När man tar emot nyanlända elever behöver man ta ställning till hur man på bästa sätt organiserar undervisningen för dem, och en av frågorna är då om man ska satsa på en förberedelseklass eller ej. Organisationsformen förberedelseklass (fbk) har funnits länge i svenska skolor, men först 2015 skrivs organisationsformen förberedelseklass in i skollagen. Förberedelseklassen är till för elever som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att kunna delta och lära i den ordinarie undervisningen.

De senaste åren har förberedelseklasser blivit mindre vanliga, och många nyanlända elever placeras därför oftare direkt i den ordinarie undervisningen – inte minst gäller detta de yngre eleverna. Studier har dock visat på stora utmaningar med direktplacering av nyanlända elever, bland mot bakgrund av att den ordinarie undervisningen inte erbjuder eleverna nybörjarundervisning i svenska och att undervisningen i skolans olika ämnen inte anpassas efter elevernas kunskaper och behov. Utmaningarna står också i relation till tillgång till studiehandledning på modersmål.

Här kan du inspireras av hur olika grundskolor har valt att organisera undervisningen för nyanlända elever.

Sätraskolan satsar på förberedelseklass för elever i årskurs 1–3

 

Tematiska tips för den som vill lära mer

Här hittar du tips på böcker, filmer och artiklar som vi samlat tematiskt. 

Flerspråkiga barn i förskolan

Vill du veta hur man kan arbeta språkutvecklande i förskolan? Vilken litteratur borde man börja läsa? Här ger vi lästips för dig som vill lära dig mer om att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan.

Litteratur om flerspråkiga barn i förskolan

Foto: Niklas Björling

Cirkelmodellen och genrepedagogik

En kort introduktion till genrepedagogiken plus tips på material för fördjupning. Hitta något som passar din åldersgrupp av elever, eller just ditt ämne. Vi har samlat material för den som är nybörjare på ämnet och för den erfarne som vill fördjupa sina kunskaper.

Lär dig mer om genrepedagogik

Alla språk är resurser för lärande

Translanguaging, eller transspråkande eller korsspråkande som man kan kalla det på svenska, handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet. I ett antal läsvärda och inspirerande artiklar förklaras och exemplifieras begreppet translanguaging. 

Lär dig mer om translanguaging

 

Vuxenutbildningen i fokus

Material med fokus på olika områden inom sfi och övriga delar av vuxenutbildningen.

Stöd på modersmålet

Studiehandledning på modersmål kan vara ett viktigt stöd i undervisningen för andraspråkselever. Inom vuxenutbildningen är detta stöd inte lagstadgat men det finns flera exempel på skolor och verksamheter där man utvecklar arbetsformer för att integrera modersmålsstöd i undervisningen. Vi har här samlat stödmaterial och inspirerande reportage om hur man kan arbeta praktiskt.

Modermålsstöd inom vuxenutbildningen

Stöd för lärare som undervisar vuxna med kort skolbakgrund

Här finns litteraturtips och stödmaterial att ta del av. En del material har idag några år på nacken, men är fortfarande läsvärt. 

Litteratur om undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna

Foto: Monica Melton
 

Reportage och inspiration

Här hittar du intervjuer och reportage som inspirerar i arbetet med flerspråkiga elevers skolframgång.

Utveckling av sva-ämnet i Malmö stad

Malmö stad har satsat på sva-ämnet i grundskolan. Man började 2022 med att göra en genomlysning som presenterades i rapporten ”Undersökande åtagande: Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk” för att därefter gå vidare med en rad stödåtgärder som till exempel ett gemensamt material för behovsbedömning, Sva-luppen, och olika typer av kompetensutvecklande insatser på flera nivåer. NC har med spänning följt det viktiga arbetet som du kan läsa mer här:

Malmö stad har undersökt kvaliteten i sva-undervisningen i de kommunala grundskolorna 

Sva-ämnet stärks i Malmö stads grundskolor

Nytt material för behovsbedömning i sva

Kommungemensam utbildning för behörighet i sva

I Borås stad läser drygt sextio svensklärare i årskurs 1–6 från tjugotvå olika skolor en kurs i svenska som andraspråk på 15 hp. Det ger ett mervärde att lärarna får läsa tillsammans, på arbetstid. Att ge alla sina lärare en gemensam uppdragsutbildning i svenska som andraspråk bidrar dessutom till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Från svensklärare till sva-lärare i Borås stad

Digitala verktyg i förskolan

I artikeln inspirerar Tina Åström Lindberg genom att berätta om hur hon och hennes kollegor använder olika digitala verktyg med barnen i förskolan. Digitala verktyg är i dag en naturlig och väl integrerad del i undervisningen i de flesta förskolor, men i samhället finns det många frågor kring användningen – inte minst om det verkligen kan vara bra för de yngre barnen. Här får vi se hur en kvalitativ och kreativ användning kan se ut.

Digitala verktyg i förskolan

Mobiltelefonen för distansstudier på studieväg 1

NC intervjuar Anastasia Padorina, sfi-lärare i Sigtuna kommun, som under läsåret 20/21 arbetade på komvux med sfi studieväg 1 kurs A, för att höra vilka digitala verktyg hon och hennes kollegor använde för att arbeta med eleverna.

Mobiltelefonen fungerar bra för studieväg 1 vid distansstudier

Digitala verktyg för distansstudier på kurs A

Lisa Carlson, sfi-lärare på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, delar här med sig av hur hon lagt upp undervisningen på distans för elever som läser kurs A på sfi. Blogg, whatsapp, qr-koder och modersmålsstöd är viktiga delar i upplägget.

Ett exempel på hur man kan lägga upp distansundervisning för sfi-elever på kurs A

Att undervisa sfi-elever som läser kurs 1D

I kurs 1D möter sfi-elever på studieväg 1 både vardagsnära och mer abstrakta texter. Det är en utmaning för eleverna som många gånger lärt sig läsa och skriva i vuxen ålder på sitt andraspråk. Lärarna Petra Olsson och Ingierd Elmgren Hallinger betonar vikten av en välplanerad och anpassad undervisning och berättar om hur de jobbar med förförståelse, elevtexter, microskrivande och lärmiljön för att öka elevernas möjligheter att lära.

”Vi vill att de ska lämna lektionen med en känsla av att ha lyckats”

 

Resurser som är bra att ha

Här hittar du olika typer av samlade resurser som kan vara bra att ha.

Digitala verktyg

Här får du konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

Bedömningsstöd för svenska som andraspråk

Det finns inga enkla genvägar för att kartlägga och bedöma en elevs språkutveckling. Inte heller finns det heltäckande tester för att till exempel avgöra om en elev har behov av att läsa svenska som andraspråk eller ej. Men det finns en del verktyg och stöd att ta hjälp av för att göra bedömningar av ett andraspråk i utveckling.

Bedömningsstöd för svenska som andraspråk

Inspelade grammatikföreläsningar

Här finns en fritt tillgänglig bank med inspelade föreläsningar som förklarar centrala grammatiska begrepp som är viktiga att känna till för lärare i svenska som andraspråk. Filmerna skapades för lärarstudenter av tre lektorer på Institutionen för svenska och flerspråkighet men är en guldgruva för alla lärare som vill repetera sina grammatiska kunskaper.

Kom igång med grammatiken genom inspelade föreläsningar

På denna sida