Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljödepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på Vattenförvaltningsutredningens betänkande En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66). Universitetet har följande att anföra.  

Stockholms universitet delar utredningens bedömning (kap. 16, ss. 461-488) att vattenförvaltningsarbetet i dag inte är organiserat på ett sådant sätt att ansvar och mandat hänger ihop. Universitetet stöder utredningens slutsatser att förändringar i organisation och planeringsarbete behövs för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav.

Universitetet är generellt positivt till utredningens förslag (kap. 17-23, ss. 489-693) om förändringar i vattenförvaltningens distriktsindelning, organisation, planeringsarbete, rapportering, uppföljning och finansiering.

Utredningen beskriver en betydande komplexitet i vattenförvaltningen och dess problematik och frågeställningar. Universitetet håller med om komplexiteten och ser systematisk identifiering av kunskapsbehov och fyllande av kunskapsluckor som centrala uppgifter för att kunna hantera den. Därför är det viktigt för vattenförvaltningens utveckling att kontinuerligt bevaka, interagera med, använda och stödja den vattenvetenskapliga utvecklingen i forskning och utbildning.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).